E- ISSN: 3023-6215
Evaluation of Six Years of HCV Seroprevalance and Correlation with HCV RNA at a Tertiary Care Hospital [Anatol J Med ]
Anatol J Med . 2022; 32(2): 235-239 | DOI: 10.4274/terh.galenos.2021.01709

Evaluation of Six Years of HCV Seroprevalance and Correlation with HCV RNA at a Tertiary Care Hospital

Pınar Şamlıoğlu, Yeşer Karaca Derici, Güliz Doğan, Arzu Bayram, Sebahat Taş, Nisel Yılmaz
Health Sciences University Tepecik Training and Research Hospital, Izmir

Objective: Hepatitis C virus (HCV) is an important public health problem due to chronic liver disease, cirrhosis and hepatocellular carcinoma. Serological and molecular methods are used in the diagnosis and follow-up of HCV infection. Our aim in this study is to evaluate the six-year HCV seroprevalence of our hospital and its correlation with HCV RNA.
Methods: The results of 193.332 samples sent to the our laboratory 01.01.2013-31.12.2018 with anti-HCV request and 8034 sample results from which HCV RNA requests were made were analyzed retrospectively. Anti-HCV was studied by chemiluminescance microparticle immunoassay (Abbott, US) at Architect i2000 immunoanalyzer (Abbott, US). The HCV RNA polymerase chain reaction test was studied by Roche COBAS AmpliPrep/COBAS Taqman HCV quantitative test v2.0 (Roche, Swiss).
Results: A total of 193.332 serum samples from various clinics during a six years period were included in the study. 124.655 (64%) of these samples belonged to female patients and 68.677 (36%) belonged to male patients. 9.224 (5%) patients were 18 years and under, 28607 (15%) patients were 65 years and over. Of all incoming samples, 190.200 (98.4%) serum samples were found to be non-reactive. Anti-HCV reactive in total 3.132 (1.6%) serum samples. In 1.646 (52.5%) serum samples anti-HCV was found between 1.00-4.99 and weakly reactive, 1.486 (44.4%) serum samples were found to be higher than five and anti-HCV was evaluated as high reactive. HCV RNA was positive in 531 (7%) of anti-HCV reactive serum. 2.601 (32%) of the HCV RNA samples were negative. Anti-HCV non reactive and HCV RNA negative were found in 4.902 (61%) serum.
Conclusion: Anti-HCV is an easily applicable method in all laboratories. Confirmation should be demonstrated by testing HCV RNA, especially in patients with anti-HCV positivity at low titers.

Keywords: Hepatit C virüs, anti-HCV, HCV RNA

Üçüncü Basamak Kamu Hastanesinde Altı Yıllık HCV Seroprevalansı ve HCV RNA ile Korelasyonunun Değerlendirilmesi

Pınar Şamlıoğlu, Yeşer Karaca Derici, Güliz Doğan, Arzu Bayram, Sebahat Taş, Nisel Yılmaz
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Tıbbi Mikrobiyoloji Kliniği, İzmir, Türkiye

Amaç: Hepatit C virüsü (HCV), kronik karaciğer hastalığı, siroz ve hepatoselüler karsinomaya yol açabilmesi nedeniyle dünyada ve ülkemizde önemli bir halk sağlığı problemidir. HCV enfeksiyonunun tanı ve takibinde serolojik ve moleküler yöntemler kullanılmaktadır. Bu çalışmadaki amacımız hastanemizin altı yıllık HCV seroprevalansının ve HCV RNA ile korelasyonunun değerlendirilmesidir.
Yöntem: Laboratuvarımıza 01.01.2013-31.12.2018 tarihleri arasında anti-HCV istemiyle gönderilen 193.332 örnek ve bunlardan HCV RNA isteği yapılan 8,034 örnek sonuçları retrospektif olarak incelendi. Anti-HCV seropozitiflik tarama testi olarak kemilüminesans mikropartikül immün yöntem ile çalışan Architect i2000 cihazında (Abbott, ABD) Architect anti-HCV kiti (Abbott, ABD) kullanıldı. HCV RNA polimeraz zincir reaksiyonu testi (COBAS AmpliPrep/COBAS Taqman HCV kantitatif testi v2.0 (Roche, İsviçre) ile çalışıldı.
Bulgular: Altı yıllık süre içinde çeşitli kliniklerden toplam 193.332 serum örneği gelmiştir. Bu örneklerin 124.655’i (%64) kadın, 68.677’si (%36) erkek hastalara ait idi. 9,224 (%5) hasta 18 yaş ve altı, 28.607 (%15) hasta 65 yaş ve üzeriydi. Gelen örneklerden 190.200’ü (%98,4) anti-HCV non reaktif bulunmuştur. Toplam 3,132 (%1,6) serumda anti-HCV pozitif saptanmıştır. 1,646 (%52,5) serumda anti-HCV 1,00-4,99 değeri arasında bulunmuş olup zayıf pozitif olarak, 1,486 (%44,4) serumda anti-HCV beşten büyük bulunmuş olup yüksek pozitif olarak değerlendirilmiştir. Her iki test istemi yapılan 8,034 hastanın 531’inde (%7) anti-HCV ve HCV RNA pozitif, 2,601 (%32) örnekte anti-HCV pozitif HCV RNA negatif saptanmıştır. 4,902 (%61) serumda anti-HCV ve HCV RNA negatif bulunmuştur.
Sonuç: Anti-HCV araştırılması tüm laboratuvarlarda kolaylıkla uygulanabilir bir yöntemdir. Özellikle düşük titrelerde anti-HCV pozitifliği olan hastalarda HCV RNA test edilerek gerçek pozitiflikler ortaya konulmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Hepatit C virüs, anti-HCV, HCV RNA

Pınar Şamlıoğlu, Yeşer Karaca Derici, Güliz Doğan, Arzu Bayram, Sebahat Taş, Nisel Yılmaz. Evaluation of Six Years of HCV Seroprevalance and Correlation with HCV RNA at a Tertiary Care Hospital. Anatol J Med . 2022; 32(2): 235-239

Corresponding Author: Pınar Şamlıoğlu, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale