E- ISSN: 3023-6215
The Value of Anamnesis, Clinical Laboratory Findings in the Diagnosis of Acute and Appandicitis [Anatol J Med ]
Anatol J Med . 2006; 16(1): 31-36 | DOI: 10.5222/terh.2006.08384

The Value of Anamnesis, Clinical Laboratory Findings in the Diagnosis of Acute and Appandicitis

Serhat Gür1, Kemal Atahan1, Ercüment Tarcan1, Sinem Külahçıoğlu Surat1, Atilla Çökmez1, Atilla Örsel1, Evren Durak1
Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi 1. Cerrahi Kliniği, İzmir

Aim: The aim of the study is to evaluate the diagnostic value of anamnesis, clinical findings and laboratory data in the diagnosis of acute appendicitis. Methods: Between January 2001- April 2004, the patients underwent surgery due to acute appendicitis were evaluated retrospeetively. Anamnesis, physical findings, axillary and rectal fever and laboratory results (white blood cell (WBC) and polymorph nuclear leukocyte (PMNL)) were assesed. Chi-square test was used for statistical analysis. Results: The study included 225 patients (male 157, female 68). Of these, the diagnosis was consitent with appendicitis in 214 patients. All patients had positive physical findings. Bowel sounds were significantly reduced or absent (p<0.05). Axillary and rectal temperature were higher, especially in gangrenous and perforated appendicitis (p<0.05). The WBC and PMNL values were not statistically different between patients with appendicitis and those with non-appendicitis (p>0.05) Conclusion: Physical examination by an experienced surgeon is the gold standard. On the other hand, bovuel sounds, axillary and rectal fevers are helpful for the diagnosis of acute appendicitis.

Keywords: Acute appendicitis, clinical findings, laboratory

Akut Apandisit Tanısında Hastalık Hikayesi, Klinik Semptomlar ve Laboratuar Tetkiklerinin Tanısal Değeri

Serhat Gür1, Kemal Atahan1, Ercüment Tarcan1, Sinem Külahçıoğlu Surat1, Atilla Çökmez1, Atilla Örsel1, Evren Durak1
Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi 1. Cerrahi Kliniği, İzmir

Amaç: Bu çalışmada akut apandisitte hastalık hikayesi, klinik bulgular ve laboratuar tetkiklerinin tanısal değerinin ortaya konulması amaçlanmıştır. Hastalar ve Yöntem: Ocak 2001- Nisan 2004 tarihleri arasında akut apandisit ön tanısı ile öpere edilen hastalar retrospektif olarak değerlendirildi. Hastalarda hastalık hikayeleri, fizik muayene sonuçları ve inflamatuvar yanıtla ilişkili olarak aksiler ateş, rektal ateş, lökosit sayısı ve polimorfonükleer lökosit (PMNL) değerleri kaydedildi. Bu değerler tanılara göre istatistiksel olarak karşılaştırıldı. Verilerin istatistiksel değerlendirmeşinde Ki-kare test kullanıldı. Bulgular: Çalışmaya 225 hasta alındı (erkek: 157, kadın: 68). 225 hastanın 214'ünde apandisit histopatolojik olarak da kanıtlandı. Tüm hastaların akut apandisit düşündürecek muayene bulgusu vardı. Barsak seslerinin apandisit olan hastalarda, negatif apandisit olanlara göre anlamlı derecede azalmış ya da yok olduğu bulundu (p<0.05). Aksiler ve rektal ateşin de apandisitin klinik tablosu ağırlaştıkça anlamlı olarak yükseldiği tespit edildi (p<0.05). Lökosit sayısının negatif apandisit ve gerçek apandisit olguları arasında değişiklik göstermediği saptandı (p>0.05). PMNL oranının ise apandisit tablosu ağırlaştıkça yükselmesine karşın istatistiksel anlamlılık göstermediği bulundu (p>0.05).. Sonuçt Akut apandisit tanısı öncelikle deneyimli bir cerrahın muayenesi ile doğru bir şekilde konulabilir. Bunun yanında barsak seslerinin azalmış ya da yok olması, aksiler ve rektal ateşin yüksekliği apandisit tanısını destekleyen önemli fizik muayene bulgularıdır.

Anahtar Kelimeler: Akut apandisit, klinik tanı, laboratuar

Serhat Gür, Kemal Atahan, Ercüment Tarcan, Sinem Külahçıoğlu Surat, Atilla Çökmez, Atilla Örsel, Evren Durak. The Value of Anamnesis, Clinical Laboratory Findings in the Diagnosis of Acute and Appandicitis. Anatol J Med . 2006; 16(1): 31-36
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale