E- ISSN: 3023-6215
Factors Predicting the Upgrading and Downgrading of Prostate Cancer from Biopsy to Radical Prostatectomy: Has What We Know Changed? [Anatol J Med ]
Anatol J Med . 2022; 32(2): 186-194 | DOI: 10.4274/terh.galenos.2020.56578

Factors Predicting the Upgrading and Downgrading of Prostate Cancer from Biopsy to Radical Prostatectomy: Has What We Know Changed?

Batuhan Ergani1, Mehmet Yiğit Yalçın2, Mert Hamza Özbilen2, Hayal Boyacıoğlu3, Yusuf Özlem İlbey2
1Department Of Urology, Beyhekim State Hospital, Konya, Turkey
2Department Of Urology, University Of Health Sciences Tepecik Training And Research Hospital, Izmir, Turkey
3Ege University Faculty Of Science, Department Of Statistics, Izmir, Turkey

Objective: Gleason score (GS) is highly correlated with the aggressiveness and progression of prostate cancer. According to literature data, the correlation between biopsy GS and radical prostatectomy (RP) GS is reported to be very low interestingly. Aim of this study is to evaluate effect of preoperative clinical and pathological variables on predicting tumor grade changes and correlation between biopsy and RP in patients with prostate cancer and to compare old literature data with our new results.
Methods: Between January 2017 and March 2020; 229 patients who underwent prostate biopsy and then underwent RP were included in the study. Medical records of these patients were reviewed retrospectively. Demographic data of patients in group with upgrade and downgrade, preoperative and postoperative variables predicting upgrading and downgrading; it was compared with the data of the control group without upgrade or downgrade.
Results: In 123 of our patients (53.7%), there was a correlation between prostate biopsy and RP specimen pathologies in terms of GS; upgrading was observed in 72 (31.4%) patients and downgrading in 34 (14.8%) patients. Prostate weight in RP, positivity of surgical margins, extracapsular extension and seminal vesicle invasion were found to be among the factors that could predict the upgrading and preoperative total PSA value was found to be among the factors that could predict the downgrading with statistically significant effect.
Conclusion: Overall accuracy of biopsy GS in predicting true disease grade is severely limited. As a matter of fact, we came to the conclusion that almost half of true stage of prostate cancer is an unpredictable disease due to the incompatibility between biopsy and RP GS. Fact that our results are in line with the literature shows that what we know has not changed yet. Since current standard clinical and pathological variables are not sufficiently predictive for clinical use, additional tools are needed to better predict upgrading and downgrading.

Keywords: Downgrading, upgrading, prostate biopsy, prostate cancer, radical prostatectomy

Biyopsiden Radikal Prostatektomiye Prostat Kanserinin Derece Yükselmesi ve Düşmesini Predikte Eden Faktörler: Bildiklerimiz Değişti mi?

Batuhan Ergani1, Mehmet Yiğit Yalçın2, Mert Hamza Özbilen2, Hayal Boyacıoğlu3, Yusuf Özlem İlbey2
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Konya Beyhekim Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Üroloji Kliniği, Konya, Türkiye
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Üroloji Kliniği, İzmir, Türkiye
3Ege Üniversitesi Fen Fakültesi, İstatistik Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye

Amaç: Gleason skor (GS), prostat kanserinin agresifliği ve progresyonu ile yüksek oranda ilişkilidir. Literatür verilerine göre biyopsi GS’si ile radikal prostatektomi (RP) GS’si arasındaki korelasyon ilginç bir şekilde, çok düşük olarak bildirilmiştir. Bu çalışmanın amacı, prostat kanserli hastalarda ameliyat öncesi klinik ve patolojik değişkenlerin biyopsi ve RP arasında tümör derecesi değişikliklerinin ve korelasyonunun öngörülmesindeki etkisini değerlendirmek ve eski literatür verileri ile yeni sonuçlarımızı karşılaştırmaktır.
Yöntem: Kliniğimizde Ocak 2017 ile Mart 2020 tarihleri arasında prostat biyopsisi yapılıp ardından RP uygulanan 229 hasta çalışmaya dahil edildi. Bu hastaların tıbbi kayıtları retrospektif olarak incelendi. Derece yükselmesi ve düşmesi olan gruptaki hastaların demografik verileri, derece yükselmesi ve düşmesini predikte eden preoperatif ve postoperatif değişkenler; derece yükselmesi olmayan kontrol grubunun verileri ile karşılaştırıldı.
Bulgular: Hastalarımızın 123’ünde (%53,7) prostat biyopsisi ile RP spesmen patolojileri arasında GS yönünden korelasyon saptanırken; 72 (%31,4) hastada derece yükselmesi ve 34 (%14,8) hastada ise derece düşmesi olduğu görüldü. Derece yükselmesini predikte edebilecek faktörlerden RP’deki prostat ağırlığı, cerrahi sınır pozitifliği, ekstrakapsüler yayılım ve seminal vezikül invazyonunun; derece düşmesini predikte edebilecek faktörlerden ise preoperatif total PSA değerinin istatistiksel olarak anlamlı derecede etkili olduğu sonuçlarına ulaşılmıştır.
Sonuç: Biyopsi GS’sinin gerçek hastalık derecesini tahmin etmedeki genel doğruluğu ciddi şekilde sınırlıdır. Nitekim biyopsi ile RP GS’si arasındaki uyumsuzluk nedeniyle neredeyse prostat kanserinin gerçek evresinin yarısının tahmin edilemediği bir hastalık olduğu sonucuna biz de ulaştık. Sonuçlarımızın literatürle paralel oluşu bildiklerimizin henüz değişmediğini göstermektedir. Mevcut standart klinik ve patolojik değişkenler, klinik kullanım için yeterince öngörücü olmadığından, derece yükselme ve düşmeyi daha iyi tahmin etmek için ek araçlara ihtiyaç vardır.

Anahtar Kelimeler: Derece düşmesi, derece yükselmesi, prostat biyopsisi, prostat kanseri, radikal prostatektomi

Batuhan Ergani, Mehmet Yiğit Yalçın, Mert Hamza Özbilen, Hayal Boyacıoğlu, Yusuf Özlem İlbey. Factors Predicting the Upgrading and Downgrading of Prostate Cancer from Biopsy to Radical Prostatectomy: Has What We Know Changed?. Anatol J Med . 2022; 32(2): 186-194

Corresponding Author: Batuhan Ergani, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale