E- ISSN: 3023-6215
The Diagnosis and Treatment Approach in Acute Colon Diverticulutis. [Anatol J Med ]
Anatol J Med . 2015; 25(2): 106-112 | DOI: 10.5222/terh.2015.106

The Diagnosis and Treatment Approach in Acute Colon Diverticulutis.

Mustafa Emiroglu1, Levent Ugurlu1, Cem Karaali1, Tayfun Kaya1, Alp Özgüzer2, Cengiz Aydın1
1General Surgary Dapartment Of Tepecik Education And Training Hospital
2Pathlogy Dapartment Of Tepecik Education And Training Hospital

INTRODUCTION: In our study we aimed to evaluate the treatment and diagnosis approachs of cases with acute diverticulitis in left colon(descendent colon, sigmoid and rectum) who treated in our clinic.
METHODS: The patients with AD in left colon, sigmoid ve rectum who were treated in general surgery clinic of our hospital were evaluated between september 2007 and november 2014. The data was obtained from patient files and medulla (Probel Corporation), electronical patients recording system retrospectively. Demographics, additional-morbidity, clinical complaints, imaging and laboratuary findings were recorded. The distrubution of diverticulitis in left colon, the data about treatment and surgical treatment, the type of performed operation, duration of hospitalization and the data about mortality and morbidity were recorded. The patients were classified and grouped according to Hinchey classification.
RESULTS: Totally 35 patients were included into our study and the mean of ages was 56(29-78).According to Hinchey classification, 24 cases(68.4%) were asses as Hinchey 1-2 and 11 cases (31,4%) were assesed as Hinchey 3-4. It was found that abdomen tomography was performed in 35 cases(100%), abdomen ultrasonography was performed in 33 cases(94.3%). Colonoscopy was performed in 22 cases(62.9%). Most frequently sigmoid colon diverticulitis was determined in 31 cases(88.6%). The medical treatment were administered in 48.6 % of the all patients. Elective surgey intervention was performed in 11.4% of patients. The most frequent performed surgical operation was the Hartman procedure (48.6%). The complication was observed in seven cases and the mortality was observed in 3 cases (8.7%).
DISCUSSION AND CONCLUSION: Acute diverticulitis could be treated by medical treatment in appropriate cases. Urgent surgical intervention should be performed for the patients who are in advanced stages (Hinchey 3,4) of the disease in the clinical and imaging presentations. The abdomen imaging tecniques have an important role for the diagnosis, treatment and the observation of all course of diverticulitis.

Keywords: Acute diverticulutis, diagnosis and treatment.

Akut kolon divertiküliti; tanı ve tedavi yaklaşımları

Mustafa Emiroglu1, Levent Ugurlu1, Cem Karaali1, Tayfun Kaya1, Alp Özgüzer2, Cengiz Aydın1
1Tepecik Egitim Ve Arştırma Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği
2Tepecik Egitim Ve Arştırma Hastanesi Patoloji Labarotuvarı

GİRİŞ ve AMAÇ: Akut karın oluşturan akut divertikülitin (AD) cerrahi kliniklerinde tanı ve tedavisi tartışmalıdır. Çalışmamızda genel cerrahi kliniğimizde tedavi edilen sol kolon (inen kolon, siğmoid ve rektum) yerleşimli akut divertikülit olgularının tanı ve tedavi yaklaşımlarının incelenmesi amaçlandı.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Eylül 2007- Kasım 2014 tarihleri arasında sol kolon, sigmoid ve rektum yerleşimli AD nedeniyle hastenemiz genel cerrahi kliniğinde tedavi edilen hastalar değerlendirildi. Veriler hasta dosyaları ve Medüla (Probel A.Ş.) elektronik hasta kayıt sisteminden retrospektif olarak toplandı. Hastaların demografik, ek-morbidite, klinik yakınmaları, görüntüleme ve laboratuvar bulguları kaydedildi. Divertikülitlerin sol kolondaki dağılımı, tıbbi tedavi ve cerrahi tedavi verileri, yapılan ameliyatın tipi, hastanede yatış süresi ve morbidite-mortalite verileri incelendi. Hastalar Hinchey sınflamasına göre sınıflandırıldı ve gruplandırıldı.
BULGULAR: Toplam 35 hasta dahil edilen çalışmamızdaki ortalama yaş 56 (29-78) yıl idi. Hinchey sınflandırılmasına göre 24 (%68,4) olgu Hinchey 1-2 ve 11 (%31,4) olgu Hinchey 3-4 olarak değerlendirilmiştir. Klinik olarak en sık yakınmanın otuziki (%91,4) olguda karın ağrısı olduğu saptandı. Otuzbeş (%100) olguda karın tomografisi, otuzüç (%94,3) olguda karın ultrasonografisi yapıldığı bulundu. Kolonoskopi 22 (%62,9) olguda yapılmıştır. En sık olarak 31 (%88,6) olguda sigmoid kolon divertiküliti saptanmıştır. Tüm olguların %48,6’na medikal tedavi uygulanmıştır. Elektif cerrahi girişim %11,4 olguda yapılmıştır. En sık uygulanan cerrahi işlem %48,6 oranında Hartmann prosedürü idi. Yedi olguda (%20) komplikasyon ve üç (%8,7) olguda mortalite izlendi.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Akut divertikülit uygun olgularda (Hinchey 1,2) medikal tedavi ile tedavi edilebilir. Klinik ve görüntüleme bulgularında hastalığın ileri evresinde (Hinchey 3,4) olanlar için acil cerrahi girişim uygulanmalıdır. Tanı, tedavi ve tüm sürecinin izlenmesinde karın görüntüleme yöntemleri önemli bir rolü vardır.

Anahtar Kelimeler: Akut divertikülit, tanı ve tedavi

Mustafa Emiroglu, Levent Ugurlu, Cem Karaali, Tayfun Kaya, Alp Özgüzer, Cengiz Aydın. The Diagnosis and Treatment Approach in Acute Colon Diverticulutis.. Anatol J Med . 2015; 25(2): 106-112

Corresponding Author: Mustafa Emiroglu, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale