E- ISSN: 3023-6215
Evaluation of anemia in geriatric inpatients [Anatol J Med ]
Anatol J Med . 2015; 25(1): 43-48 | DOI: 10.5222/terh.2015.043

Evaluation of anemia in geriatric inpatients

Pınar Tosun Taşar1, Sevnaz Şahin1, Ömer Emgin2, Fatma Keklik2, Bora Aydoğan2, Soner Duman2, Fehmi Akçiçek1
1Ege University Hospital, Department Of Internal Medicine,division Of Geriatrics, Izmir/ Turkey
2Ege University Hospital, Department Of Internal Medicine, Izmir/ Turkey

OBJECTIVE: The number of chronic diseases, including anemia, increase with aging. While the incidence of anemia is around 10% in adults at or above 65 years of age, it increases to 20-25% in subjects at or above 85 years of age and to almost 40-50% among inpatients. There is scarce evidence in our county describing the incidence of anemia in geriatric patients. This study aims to evaluate anemia in geriatric inpatient settings.
METHODS: A retrospective review was completed to identify inpatients at or above 65 years of age who had treatment at a general internal medicine and geriatric inpatient department from 01.01.2011 to 30.06.2013. Demographic data, chronic diseases, medications used, hospitalization period and underlying cause are recorded. Patients are divided into three groups, including young old, old-old and the oldest. Anemia is defined as hemoglobin (Hb) values below 13 g/dL for male subjects and below 12 g/dL for female subjects,. The lower limit of normal (LLN) is 200 pmol/L for Vitamin B12 and 4 nmol/L for folic acid. Baseline laboratory values are evaluated. Chronic disease anemia is defined as serum ferritin level > 100 µg/L and transferrin saturation >20%, while anemia secondary to chronic renal failure is defined as glomerular filtration rate (GFR) < 30 ml/min. Iron deficiency anemia is characterized as serum ferritin level < 45 µg/L and transferrin saturation <20 percent. Hematology pathology is diagnosed in the light of peripheral smear and bone marrow biopsy.
RESULTS: The mean age of 148 patients enrolled in the study is 78, 75 ± 7.46 years. Of all patients, 31.7% were young old, 42.8% old-old. Female elderly account for 50.6 percent. Mean hospitalization period is 15 ± 14.8 days. Of all patients, 76.3% are anemic.. This study demonstrated that underlying causes of anemia are Anemia of chronic inflammation (ACI) by 53.9% hematological malignancies by 15% and iron deficiency anemia by 13.2 % in decreasing order.
CONCLUSION: The incidence of anemia is remarkably high, 76.3%, in a geriatric population treated in aninpatient setting. The most common underlying cause of anemia is identified as ACI.

Keywords: anemia, elderly, geriatrics

Hastanede yatan geriatrik hastalarda aneminin değerlendirilmesi

Pınar Tosun Taşar1, Sevnaz Şahin1, Ömer Emgin2, Fatma Keklik2, Bora Aydoğan2, Soner Duman2, Fehmi Akçiçek1
1Ege Üniversitesi İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Geriatri Bilim Dalı, İzmir; Türkiye
2Ege Üniversitesi İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı,i̇zmir; Türkiye

AMAÇ: Yaşlanmayla birlikte kronik hastalıkların sayısı ve sıklığı da artmaktadır. Yaşlanmayla sıklığı artan hastalıklardan birisi de anemidir. Literatürde toplumda yaşayan 65 yaş ve üzeri yetişkinlerde anemi oranının % 10 olduğu, bu oranın 85 yaş ve sonrasında ise % 20-25 lere çıktığı gösterilmiştir. Hastanede yatan hastalarda ise anemi oranı % 40-50 arasındadır. Ülkemizde yatan geriatrik yaşlılardaki anemi sıklığı ile ilgili çalışmalar kısıtlıdır. Bu çalışmada farklı nedenlerle hastanede yatan geriatri hastalarında aneminin değerlendirilmesi amaçlanmıştır.
YÖNTEMLER: Genel dahiliye ve geriatri servisimizde 01/01/2011 ve 30/06/2013 tarihleri arasında yatarak tedavi gören 65 yaş ve üzeri hastalar retrospektif olarak taranmıştır. Demografik veriler, kronik hastalık kullanılan ilaçlar, hastanedeki yatış süresi ve nedeni kayıt edilmiştir.Erkeklerde 13 g/dl’ nin, kadınlarda ise 12 g/ dl’ nin altındaki hemoglobin (Hb) değerleri anemi, olarak sınıflandırılmıştır. B12 vit için alt sınır 200 p mol/ L’, folik asit için 4 nmol/ L olarak alınmıştır. Hastaneye yatıştaki laboratuar değerleri değerlendirmeye alınmıştır. Kronik hastalık anemisi; serum ferritin düzeyinin 100ϻg/L’denfazla, transferrin saturasyonunun % 20’ den fazla olması, kronik böbrek yetmezliğine ikincil anemi ise GFR’ nin 30 ml/ dakikanın altı olarak tanımlanmıştır. Demir eksikliği anemisi ise serum ferritin düzeyinin 45ϻg/ litreden ve transferrin saturasyonunun % 20’ den az olması olarak tanımlanmıştır. Hematolojik patoloji tanısı periferik yayma ve kemik iliği biyopsisi ile koyulmuştur.
BULGULAR: Çalışmaya alınan 148 hastanın yaş ortalaması 78,75 ± 7, 46 yıldı. Hastaların 31. 7 % si genç yaşlı,42. 8 % si orta yaşlıydı. % 50.6’ sı kadındı. Hastaların servise yatış günleri ortalama 15 ± 14,8 gün idi. Hastaların % 76.3’ sındasında anemi mevcuttu. Çalışmamızda aneminin nedeni sırasıyla kronik hastalık anemisi % 53.9, hematolojik maligniteler % 15 ve demir eksikliği anemisi % 13.2 olarak saptandı.
SONUÇ: Yatarak tedavi gören geriatrik popülasyonda anemi sıklığı %76.3 gibi yüksek bir oran olarak saptanmıştır. En sık anemi nedeni literatürle uyumlu olarak kronik hastalık anemisi olarak bulunmuştur.

Anahtar Kelimeler: anemi, yaşlılık, geriatrik

Pınar Tosun Taşar, Sevnaz Şahin, Ömer Emgin, Fatma Keklik, Bora Aydoğan, Soner Duman, Fehmi Akçiçek. Evaluation of anemia in geriatric inpatients. Anatol J Med . 2015; 25(1): 43-48

Corresponding Author: Pınar Tosun Taşar, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale