E- ISSN: 3023-6215
Cardiac Troponin-T in Unstable Angina Pectoris [Anatol J Med ]
Anatol J Med . 1996; 6(2): 178-181 | DOI: 10.5222/terh.1996.74418

Cardiac Troponin-T in Unstable Angina Pectoris

Ziya Günal1, Bilgin Özmen1, Sinan Erten2, Aysel Akgüner1, Bülent Ildız1, Çiğdem Erten1
1SSK Tepecik Eğitim Hastanesi II. Cerrahi Kliniği, İzmir
2SSK Tepecik Eğitim Hastanesi I. Cerrahi Kliniği, İzmir

Cardiac Troponin-T has been shown to be a sensitive and spesific marker for myocardial cell damage. In this study, we measured cardiac Troponin-T in 37 patients with unstable angina pectoris vs. 30 controls by newly developed enzyme-inmmunassay to determine its prognostic value. The patients are divided into three group according to the severity of anjina in the Braun wald classification. TroponinT was detected in 3 of 12 patients with class I angina. Troponin-T was not detected in any of the class II patients. 11 of the 18 patients with class III a had detectable level of Tropoinin-T. Of the 11 patients who were positive for Troponin-T, 4 had myocardial infarction within 24 hours and other 5 patients needed emergent angiography. Troponin-T predicted the poor outcome in patient with acute angina at rest (class III), with 88% sensitivity and 66% specifity. We suggest the routine use of Troponin-T in patients with acute angina pectoris at rest may be helpful to estimate the cardiac risk.

Keywords: Myocardial Infarction, Injury, Marker, Coronary Heart Disease

Anstabil Anjina Pektoriste Kardiyak Troponin-T

Ziya Günal1, Bilgin Özmen1, Sinan Erten2, Aysel Akgüner1, Bülent Ildız1, Çiğdem Erten1
1SSK Tepecik Eğitim Hastanesi II. Cerrahi Kliniği, İzmir
2SSK Tepecik Eğitim Hastanesi I. Cerrahi Kliniği, İzmir

Kardiyak Troponin-T nin myokard hücre hasarına özel ve duyarlı bir markır olduğu gösterilmiştir. Biz bu çalışmada 37 Anstabil Anjina Pektorisli hasta ve 30 sağlıklı kişinin kardiyak Troponin-T düzeylerini son yıllarda geliştirilen enzim imunasey yöntemiyle ölçerek Anstabil Anjina Pektoris prognozundaki rolünü araştırdık. Braunwald sınıflamasına göre hastalar 3 gruba ayrıldılar. Sınıf 1 anjinası olan 12 hastanın 3'ünde Troponin-T yüksek bulundu. Sınıf II anjinası olan hastalarda Troponin-T tespit edilemedi. Sınıf III anjinası olan 18 hastanın ll'inde Troponin-T yüksek bulundu. Bu hastaların 4'ünde 24 saat içinde akut myokard infarktüsü gelişti. 5 olgu ise tıbbi tedaviye cevap vermediği için acil koroner anjiyografi yapıldı. Troponin-T nin akut istirahat anjinası (Sınıf III) olan hastalarda yüksek riski göstermede duyarlığı %88, özgüllüğü %66 bulunmuştur. Sınıf III anjinası olan hastalarda rutin olarak Troponin-T bakılmasının bu hastaların prognozunun tayininde yardımcı olacağı kanısındayız.

Anahtar Kelimeler: Enfarktüs Myokard, Markır, Kalb Koroner Arter Hastalığı

Ziya Günal, Bilgin Özmen, Sinan Erten, Aysel Akgüner, Bülent Ildız, Çiğdem Erten. Cardiac Troponin-T in Unstable Angina Pectoris. Anatol J Med . 1996; 6(2): 178-181
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale