E- ISSN: 3023-6215
An Alternative Urinary Tract Irrigation Method in Children with Fungal Urinary Tract Infections [Anatol J Med ]
Anatol J Med . 2022; 32(3): 474-478 | DOI: 10.4274/terh.galenos.2020.03764

An Alternative Urinary Tract Irrigation Method in Children with Fungal Urinary Tract Infections

Gökçen Erfidan1, Eren Soyaltın1, Lale Dadashova2, Özgür Özdemir Şimşek1, Cemaliye Başaran1, Seçil Arslansoyu Çamlar3, Fatma Mutlubaş3, Belde Kasap-Demir4, Demet Alaygut3
1University of Health Sciences Turkey, İzmir Tepecik Education and Research Hospital, Clinic of Pediatric Nephrology, İzmir, Turkey
2University of Health Sciences Turkey, İzmir Tepecik Education and Research Hospital, Clinic of Pediatrics, İzmir, Turkey
3University of Health Sciences Turkey, İzmir Faculty of Medicine, Department of Pediatric Nephrology, İzmir, Turkey
4University of Health Sciences Turkey, İzmir Tepecik Education and Research Hospital, Clinic of Pediatric Nephrology, İzmir, Turkey and Izmir Katip Çelebi University Faculty of Medicine, Department of Pediatric Nephrology and Rheumatology, İzmir, Turkey

Nowadays, fungal urinary tract infections (UTI) are encountered more often at all ages. However, the difficulty in distinguishing between colonization and infection complicates diagnosis and treatment. Besides, there are also questions about which patients should be treated using which agent and for how long. In some cases, local irrigation may be preferred, apart from systemic treatment. Two pediatric patients, who both have a nephrostomy tube (NT) inserted due to severe hydronephrosis with urinary system obstruction, were found to have a UTI at the time of admission, one with fever and the other without fever, and candida species were isolated in urine cultures. Since candiduria persists despite systemic treatment, amphotericin B irrigation was planned. The NT was connected to a drainage bag and serum infusion set with a three-way stopcock. Amphotericin B (50 mg/L in saline) was sent into the renal pelvis and left there for an hour, then drained out. The procedure was performed continuously 24-hours a day for five days. By this way, we didn't need to insert a second NT and gave enough time for the anti-fungal agent to reach the bladder. In children with persistent fungal UTI, local anti-fungal therapy may be preferred to prevent fungus ball development. Usage of only one NT for anti-fungal irrigation of urinary tractus may be useful in these cases.

Keywords: Candiduria, nephrostomy, local irrigation

Fungal İdrar Yolu Enfeksiyonu Olan Çocuklarda Alternatif Bir Üriner Sistem İrrigasyon Metodu

Gökçen Erfidan1, Eren Soyaltın1, Lale Dadashova2, Özgür Özdemir Şimşek1, Cemaliye Başaran1, Seçil Arslansoyu Çamlar3, Fatma Mutlubaş3, Belde Kasap-Demir4, Demet Alaygut3
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Nefroloji Kliniği, İzmir
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği, İzmir
3İzmir Katip Çelebi Üniversitesi İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Romatoloji ve Nefroloji Kliniği, İzmir
4University of Health Sciences Turkey, İzmir Tepecik Education and Research Hospital, Clinic of Pediatric Nephrology, İzmir, Turkey and Izmir Katip Çelebi University Faculty of Medicine, Department of Pediatric Nephrology and Rheumatology, İzmir, Turkey

Günümüzde fungal idrar yolu enfeksiyonlarına (İYE) her yaş grubunda daha sık oranlarda rastlanmaktadır. Ancak kolonizasyon ile enfeksiyonu ayırt etmedeki zorluk, tanı ve tedaviyi zorlaştırmaktadır. Ayrıca hangi hastanın, ne kadar süreyle ve hangi ajanla tedavi edileceğine dair sorular bulunmaktadır. Bazı olgularda sistemik tedavinin yanı sıra lokal irrigasyon da tercih edilebilir. Ciddi hidronefroz ve üriner sistem obstrüksiyonu nedeniyle nefrostomi kateteri (NK) takılmış olan iki çocuk hastanın başvuruları sırasında, birinde ateşli diğerinde ateşsiz İYE saptandı ve idrar kültürlerinde kandidüri üretildi. Sistemik tedaviye rağmen devam eden dirençli kandüriden dolayı NK aracılığıyla amfoterisin B irrigasyonu planlandı. NK, drenaj torbası ve serum infüzyon seti üç yollu musluk ile bağlandı. Amfoterisin B (salin içinde 50 mg/L) renal pelvise gönderildi ve 60 dakika bekletildikten sonra boşaltıldı. Bu prosedür 24 saat/5 gün sürekli olarak gerçekleştirildi. Bu teknikle ikinci bir NK’ye ihtiyaç duyulmadı ve anti-fungal ajanın mesaneye ulaşması için yeterli zaman verilmiş oldu. Dirençli fungal idrar yolları enfeksiyonlarında mantar topu gelişimini önlemek için lokal anti-fungal tedaviler tercih edilebilir. Bu durumlarda, sadece bir NK kullanılarak üriner sistemin anti-fungal irrigasyonu yararlı olabilir.

Anahtar Kelimeler: Kandidüri, nefrostomi, lokal irrigasyon

Gökçen Erfidan, Eren Soyaltın, Lale Dadashova, Özgür Özdemir Şimşek, Cemaliye Başaran, Seçil Arslansoyu Çamlar, Fatma Mutlubaş, Belde Kasap-Demir, Demet Alaygut. An Alternative Urinary Tract Irrigation Method in Children with Fungal Urinary Tract Infections. Anatol J Med . 2022; 32(3): 474-478

Corresponding Author: Gökçen Erfidan, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale