E- ISSN: 2822-4051
Catheter-Directed Thrombolysis and Endovascular Therapy in Deep Vein Thrombosis Patients: Early and First Year Results [Anatol J Med ]
Anatol J Med . 2020; 30(3): 281-287 | DOI: 10.5222/terh.2020.04557

Catheter-Directed Thrombolysis and Endovascular Therapy in Deep Vein Thrombosis Patients: Early and First Year Results

Burçin Abud1, Kemal Karaarslan1, Mahir Utku Yildirim2, Gökhan Albayrak3, Koray Aykut3
1University of Health Sciences İzmir Tepecik Research and Education Hospital, Cardiovascular Surgery Department, Izmir, Turkey
2Izmir Medicalpark Hospital, Department of Radiology, Izmir, Turkey
3Izmir Medicalpark Hospital, Cardiovascular Surgery Department, Izmir, Turkey

INTRODUCTION: Deep Vein Thrombosis leads to post thrombotic syndrome in the long term. The risk of developing a post thrombotic syndrome increases when anticoagulation is the only treatment. Catheter-directed thrombolysis methods were developed because of the high bleeding risk of systemic thrombolytic therapy. Along with hybrid approaches Catheter-directed thrombolysis aim to reduce the frequency of post thrombotic syndrome. We retrospectively report the early and follow-up results of our patients in whom we performed Catheter-directed thrombolysis.
METHODS: 31 patients(aged 23-87) had been diagnosed with acute proximal Deep Vein Thrombosis(≤15 days’ duration). Catheter-directed thrombolysis and if needed stent implantations were performed successfully. The patients who had a thrombosis of the inferior vena cava also underwent the placement of a vena cava filter. Patients were evaluated at 1, 6 and 12 months. Villalta scores were also determined for the diagnosis of post thrombotic syndrome.
RESULTS: 19 had a thrombus in the iliofemoral. The thrombus was extending to the inferior vena cava in six patients. In 12 patients the thrombus was femoropopliteal. The six patients whose thrombus extended to the inferior vena cava, underwent venous filter placement. In five of the iliofemoral-thrombus patients, intraoperative control venography revealed iliac stenosis. This stenosis was treated with iliac stent implantation. Clot-lysis was completely(>90% lysis) in twelve, partially(50-90% lysis) in seven of the 19 iliofemoral-thrombus patients. Ten of the femoropopliteal-thrombus patients achieved a complete and two a partial clot-lysis. There was minor bleeding in two patients. Major bleeding was not reported.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Catheter-directed thrombolysis reduce the frequency of post thrombotic syndrome. Residual venous obstruction after Catheter-directed thrombolysis should be treated by balloon dilatation/stent implantation to prevent re-thrombosis. We believe that treatment with a hybrid approach may be more effective in protecting patients from post thrombotic syndrome.

Keywords: Catheter-directed thrombolysis, Deep vein thrombosis, Post thrombotic syndrome, Stent implantation

Derin Venöz Tromboz Tanılı Hastaların Kateter Yönlendirmeli Tromboliz tedavisi ile Endovasküler tedavisi: Erken Dönem ve Birinci Yıl Sonuçları

Burçin Abud1, Kemal Karaarslan1, Mahir Utku Yildirim2, Gökhan Albayrak3, Koray Aykut3
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi İzmir Tepecik Sağlık Uygulama Araştırma Merkezi, Kalp Damar Cerrahisi Kliniği, İzmir, Türkiye
2İzmir Medicalpark Hastanesi, Radioloji Kliniği, İzmir, Türkiye
3İzmir Medicalpark Hastanesi, Kalp ve Damar Cerrahisi Kliniği, İzmir, Türkiye

GİRİŞ ve AMAÇ: Derin Ven Trombozu uzun dönemde posttrombotik sendroma yol açamaktadır. Uygulanan tedavi tek başına
antikoagülan tedavi olduğunda posttrombotik sendrom gelişme riski önemli ölçüde artmaktadır. Sistemik trombolitik
tedavinin yüksek kanama riskinden dolayı Kateter yönlendirmeli tromboliz yöntemleri geliştirilmiştir. Hibrid yaklaşımlarla
birlikte Kateter yönlendirmeli tromboliz, posttrombotik sendrom sıklığını azaltmayı amaçlamaktadır. Biz bu
çalışmada Kateter yönlendirmeli tromboliz tedavisi uyguladığımız hastaların erken dönem sonuçlarını ve birinci yıl
takip sonuçlarını retrospektif olarak bildiriyoruz.
YÖNTEM ve GEREÇLER: 31 hastanın(23-87 yaş aralığında) hepsine akut proksimal venöz trombozu (≤15 gün) tanısı konmuştu. Bu hastalara Kateter yönlendirmeli tromboliz ve gerekirse stent implantasyonları sorunsuz olarak uygulandı. İnferior vena kava trombozu olan hastalara da vena kava filtresi yerleştirildi. Hastalar 1, 6 ve 12. aylarda Doppler ultrasonografi ile değerlendirildi. Posttrombotik sendrom tanısı için Villalta skorları da belirlendi.
BULGULAR: Hastaların 19'unda iliofemoralde trombüs vardı. Bu hastaların altısında trombüs inferior vena kavaya uzanıyordu. Diğer 12 hastada trombüs femoropopliteal idi. Trombüsü vena kavaya uzanan altı hastaya venöz filtre yerleşimi uygulandı. İliofemoral trombüs hastalarının beşinde intraoperatif kontrol venografi esnasında iliyak darlık saptandı. Bu darlık iliak stent implantasyonu ile tedavi edildi. 19 iliofemoral trombüs hastasının onikisinde pıhtı lizisi tamamen (>% 90 liziz) ve yedisinde kısmen (% 50-90 liziz) idi. Femoropopliteal trombüsü olan hastaların onunda tam ve ikisinde kısmi pıhtı lizisi görüldü. İki hastada minör kanama vardı. İşlem sırasında ve sonrasında majör kanama bildirilmedi.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Kateter yönlendirmeli tromboliz, posttrombotik sendrom sıklığını azaltmaktadır. Kateter yönlendirmeli tromboliz sonrası rezidüel venöz tıkanıklık, erken dönemde trombozu önlemek için, balon dilatasyonu ve/veya stent implantasyonu ile tedavi edilmelidir. Hibrit bir yaklaşımlı bir tedavinin, hastaları posttrombotik sendromdan korunmasında daha etkili olabileceğine inanıyoruz.

Anahtar Kelimeler: Kateter yönlendirmeli tromboliz, Derin venöz tromboz, Post trombotik sendrom, Stent implantasyonu

Burçin Abud, Kemal Karaarslan, Mahir Utku Yildirim, Gökhan Albayrak, Koray Aykut. Catheter-Directed Thrombolysis and Endovascular Therapy in Deep Vein Thrombosis Patients: Early and First Year Results. Anatol J Med . 2020; 30(3): 281-287

Corresponding Author: Burçin Abud, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale