E- ISSN: 3023-6215
Various Perspectives on Foreseeing Placental Failure [Anatol J Med ]
Anatol J Med . 2022; 32(2): 201-207 | DOI: 10.4274/terh.galenos.2020.05579

Various Perspectives on Foreseeing Placental Failure

Serdar Balcı
Başkent University Faculty of Medicine, Department of Obstetrics and Gynecology, Ankara, Turkey

Objective: Low values of pregnancy-associated plasma protein-A (PAPP-A) routinely observed during the first trimester testing may be a preliminary indicator of developmental delay. Doppler flow measurements and fetal biometric measurements (FBMs) that would be performed in the second trimester together with low PAPP-A values may be useful in predicting poor pregnancy outcomes.
Methods: The pregnant women were followed until delivery. PAPP-A values measured during the first trimester test of pregnant women participating in the study were recorded. Later on, color pulsed Doppler ultrasound examination of umblical artery was performed on the 20th-24th and 28th-32th weeks of pregnancy.
Results: In the present study, we achieved a sensitivity of 70.6% and a specificity of 48.9% for poor pregnancy outcomes, when the cut-off value for umbilical artery pulsatility index (PI) was 1.135 during the 20th-24th weeks of pregnancy. On the 28th-32nd weeks of pregnancy; when the cut-off value of umbilical artery PI was taken as 0.85, a sensitivity of 82.4% and a specificity of 22.7% were achieved for poor pregnancy outcomes. In the present study, the pregnant women of whom estimated gestational age that was calculated based on ultrasonographic. FBMs performed on the 20th-24th and 28th-32nd weeks of pregnancy was more than 1 week behind the gestational age that was calculated according to the last menstrual period and the pregnant women with head circumference/abdominal circumference (HC/AC) ratio over 1.15 and 1.10 on the 20th-24th and 28th-32nd weeks of pregnancy, respectively were considered as risky group in terms of early-onset fetal growth retardation.The group of risky pregnant women was compared with the other group of pregnant women and significant difference was determined in terms of pregnancy outcomes.
Conclusion: We found that early prediction of unfavorable maternal and fetal outcomes of placental insufficiency might be possible using some test results, such as FBMs or assessment of HC/AC ratio,even though there is no method that can be used alone as a screening test.

Keywords: Fetal Doppler ultrasound, fetal biometric measurements, fetal growth retardation, placental insufficiency, umblical artery

Plasental Yetersizliği Öngörmede Çeşitli Bakış Açıları

Serdar Balcı
Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları Ve Doğum Ana Bilim Dalı, Ankara, Türkiye

Amaç: İlk trimester testi sırasında rutin olarak gözlemlenen düşük gebelikle ilişkili plazma protein-A (PAPP-A) değerleri, gelişimsel gecikmenin bir ön göstergesi olabilir. Düşük PAPP-A değerleri ile birlikte ikinci trimesterde yapılacak fetal Doppler akım ölçümleri ve fetal biyometrik ölçümler kötü gebelik sonuçlarını tahmin etmede faydalı olabilir.
Yöntem: Tüm gebeler doğuma kadar takip edildi. Çalışmaya katılan gebelerin ilk trimester testi sırasında ölçülen PAPP-A değerleri kaydedildi. Daha sonra gebeliğin 20.-24. ve 28.-32. haftalarında umblikal arterin renkli pulslu Doppler ultrason muayenesi yapıldı Bulgular: Bu çalışmada, gebeliğin 20.-24. haftaları arasında umblikal arter pulsatilite indeksi (PI) için kesme değeri 1,135 iken, kötü gebelik sonuçları için %70,6 duyarlılık ve %48,9 özgüllük elde ettik. Gebeliğin 28.-32. haftalarında umblikal arter PI kesme değeri 0,85 olarak alındığında, kötü gebelik sonuçları için %82,4 duyarlılık ve %22,7 özgüllük elde edilmiştir. Çalışmamızda, gebeliğin 20.-24. ve 28.-32. haftalarında yapılan fetal biyometrik ölçümlerde son adet tarihine göre hesaplanan gestasyonel yaştan 1 haftadan fazla gerisinde kalan ve HC/AC oranı 20.-24. ve 28.-32. haftalar için sırasıyla 1,15 ve 1,10’un üzerinde olan gebeler erken başlangıçlı fetal büyüme geriliği açısından riskli grup olarak kabul edildi. Riskli gebeler grubu, diğer gebe grubu ile karşılaştırıldı ve gebelik sonuçları açısından anlamlı farklılık tespit edildi.
Sonuç: Tarama testi olarak tek başına kullanılabilecek bir yöntem olmamasına rağmen, plasental yetmezliğin olumsuz maternal ve fetal sonuçlarının erken tahmin edilmesinin bazı fetal biyometrik ölçümler veya HC/AC oranının değerlendirilmesi kullanılarak mümkün olabileceğini bulduk.

Anahtar Kelimeler: Fetal Doppler ultrason, fetal biyometrik ölçümler, fetal büyüme geriliği, plasental yetmezlik, umblikal arter

Serdar Balcı. Various Perspectives on Foreseeing Placental Failure. Anatol J Med . 2022; 32(2): 201-207

Corresponding Author: Serdar Balcı, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale