E- ISSN: 2822-4051
Assessment of Service Satisfaction Provided in Palliative Clinic of a Tertiary Pediatric Hospital during Care Process by Patient’s Relatives [Anatol J Med ]
Anatol J Med . 2020; 30(3): 267-272 | DOI: 10.5222/terh.2020.27676

Assessment of Service Satisfaction Provided in Palliative Clinic of a Tertiary Pediatric Hospital during Care Process by Patient’s Relatives

Elif Gudeloglu1, Tanju Çelik1, Senem Alkan Özdemir2, Nilgün Harputluoğlu1
1Dr. Behçet Uz Children’s Hospital, Department Of Pediatrics Palliative Care, İzmir, Turkey
2Dr. Behçet Uz Children’s Hospital, Department Of Neonotology, İzmir, Turkey

INTRODUCTION: The aim of this study is showing the satisfaction levels of patient’s relatives using pediatric palliative care service, aiming to eliminate the problems of pediatric patients at the end-of-life stage and their relatives thereafter improving quality of life.
METHODS: The population of the study consists of 87 relatives of patients who were hospitalized between May and November 2017 in the palliative care unit of İzmir Dr. Behçet Uz Children’s Hospital. In the study, FS-ICU 24 scale which was prepared by Dodek et al. and which was translated into Turkish and tested for validity and reliability by Erdal et al. was used to find out the satisfaction levels of 87 patients relatives.
RESULTS: While scores of care and treatment of patients, interest and giving information to the patient’s relatives, perception, affect to emotion situation of patient’s relatives, decision-making process and waiting of environment and logistic support sub-dimensions were favorable.
DISCUSSION AND CONCLUSION: Today, the safety and quality of health care services are important as being accessible and widespread. How to evaluate this stuation is merely carried out by the satisfaction of the patient’s relatives. Satisfaction levels of both patients and their relatives deliver us information about the quality and safety of given health care. This study provides us the importance and necessity of the palliative health care units. We believe that more studies in advance will contribute to the quality of services.

Keywords: Pediatric palliative, care, perception, waiting environment and logistic support

Üçüncü Basamak Bir Çocuk Hastanesi Palyatif Kliniğinde Bakım Sürecinde Verilen Hizmet Memnuniyetinin Hasta Yakınları Tarafından Değerlendirilmesi

Elif Gudeloglu1, Tanju Çelik1, Senem Alkan Özdemir2, Nilgün Harputluoğlu1
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi İzmir Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları Ve Cerrahisi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi,palyatif Kliniği
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi İzmir Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları Ve Cerrahisi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi,yenidoğan Kliniği

GİRİŞ ve AMAÇ: Bu çalışmanın amacı; yaşamın son dönemi içerisindeki çocuk yaş grubu hasta ve hasta yakınlarının, sorunlarını gidermek ve yaşam kalitesini iyileştirmeyi amaç edinmiş olan çocuk palyatif bakım merkezleri ve bu merkezlerden faydalanan hasta yakınlarının memnuniyetini göstermektir.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışmanın evrenini İzmir İl merkezinde bulunan Sağlık Bilimleri Üniversitesi Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim Araştırma Hastanesi palyatif merkezinde Mayıs – Kasım 2019 tarihleri arasında yatan 87 hasta yakınından oluşmaktadır. Çalışmada yatan 87 hasta yakınının memnuniyet düzeylerini belirlemek için Dodek ve arkadaşları tarafından hazırlanan geçerlilik güvenirlik çalışması yapılmış olan, Erdal ve arkadaşlarının Türkçeye çevirmiş olduğu, FS-ICU 24 başlıklı ölçek kullanılmıştır.
BULGULAR: Bu çalışmanın sonucunda hastanın bakım ve tedavisi, hasta yakınının bilgilendirilmesi, algılama, hasta yakınına ilgi, hasta yakınının duygusallığına etki ve karar verme süreci puanları, bekleme ortamı ile lojistik destek alt boyut puanı olumlu yönde olduğu saptanmıştır.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Günümüzde sağlık hizmetine erişilebilirliğin kolay ve yaygın olması kadar sunulan hizmetin güvenli ve kaliteli olması da önemlidir. Bu durumu ise ancak hizmeti alanların memnuniyetlerinin değerlendirilmesi ile anlayabiliriz. Hasta ve hasta yakını memnuniyetinin üst düzeyde olması; sunulan hizmetin kalitesi ve güvenirliği hakkında bize önemli bilgiler vermektedir. Bu çalışma ile palyatif bakım merkezlerinin verdikleri hizmetin önem ve gerekliliğine dikkat çekilmesi sağlanmış olup; hizmet kalitesinin bu alanda yapılacak çalışmalarla artışına, yol gösterici olacağına inanmaktayız.

Anahtar Kelimeler: Çocuk palyatif, ilgi, algılama, bekleme ortamı ve lojistik destek

Elif Gudeloglu, Tanju Çelik, Senem Alkan Özdemir, Nilgün Harputluoğlu. Assessment of Service Satisfaction Provided in Palliative Clinic of a Tertiary Pediatric Hospital during Care Process by Patient’s Relatives. Anatol J Med . 2020; 30(3): 267-272

Corresponding Author: Elif Gudeloglu, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale