E- ISSN: 3023-6215
Emotional Status, Stress and Insomnia in Pediatric Healthcare Workers During the COVID-19 Pandemic [Anatol J Med ]
Anatol J Med . 2022; 32(2): 195-200 | DOI: 10.4274/terh.galenos.2020.34356

Emotional Status, Stress and Insomnia in Pediatric Healthcare Workers During the COVID-19 Pandemic

Pelin Elibol1, Kayı Eliaçık2, Alper Çiçek1, Şefika Bardak1, Gülşah Demir1, Emel Berksoy1, Yavuz Demirçelik2, Ali Kanık2, Mehmet Helvacı2
1University of Health Sciences Turkey, İzmir Tepecik Education and Research Hospital, Clinic of Pediatric Emergency Medicine, İzmir, Turkey
2University of Health Sciences Turkey, İzmir Tepecik Education and Research Hospital, Clinic of Pediatrics, İzmir, Turkey

Objective: Facing the critical situation of the pandemic, healthcare professionals are directly involved in the diagnosis, treatment, and care of patients with COVID-19 in the front line and they are at risk of developing psychological distress and other mental health symptoms. Here it is aimed to determine where the child clinic staff stand in terms of the psychological burden of the disease.
Methods: A hundred and fifty-one eligible physicians and nurses working in the Clinic of Pediatric, University of Health Sciences Turkey, İzmir Tepecik Education and Research Hospital who answered a web-based questionnaire between 10-20 June 2020 were included in the study. Socio-demographic questions, Depression, Anxiety and Stress Scale-21 (DASS-21), and Insomnia Severity Index (ISI) were used to evaluate the psychological determinants of the healthcare workers.
Results: Most of the participants were males (73.6%) and physicians (64.2%). Nearly two-thirds of the participants were employed in the COVID-19 related departments. We found strong correlations between DASS-21 subscale scores and ISI. Regarding socio-demographic variables, there were statistical differences for the results of ISI and DASS-21; such as male workers had more emotional problems and to be married had no protective effect during this pandemic.
Conclusion: Trying to understand mental health responses after this emerging public health problem, it can enable us to be prepared for the disaster for healthcare professionals and communities. None of the studies conducted does include child health and disease clinics and more research is needed about this topic.

Keywords: Insomnia, healthcare worker, pandemic, COVID-19, anxiety

COVID-19 Pandemisi Sırasında Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Çalışanlarında Emosyonel Durum, Stres ve Uykusuzluk

Pelin Elibol1, Kayı Eliaçık2, Alper Çiçek1, Şefika Bardak1, Gülşah Demir1, Emel Berksoy1, Yavuz Demirçelik2, Ali Kanık2, Mehmet Helvacı2
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Acil Tıp Kliniği,İzmir
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği, İzmir

Amaç: Koronavirüs hastalığı-2019 (COVID-19) pandemisi sırasında, sağlık çalışanları hastaların tanı, tedavi ve bakımı ile ön sırada ilgilenmekte; bu sırada psikolojik stres ve diğer mental sağlık problemleri yaşamaktadırlar. Bu çalışmada çocuk kliniği çalışanlarının hastalığın psikolojik yükünün neresinde durduğunu tespit etmek amaçlanmıştır.
Yöntem: Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Kliniği’nde çalışan ve 10-20 Haziran 2020 tarihleri arasında web tabanlı ankete katılmış 151 doktor ve hemşir/hemşire çalışmaya dahil edilmiştir. Sosyo-demografik sorular, Depresyon, Anksiyete ve Stres Skoru-21 (DASS-21) ve Uykusuzluk Şiddeti Ölçeği (ISI) sağlık çalışanlarının psikolojik durumunu belirleme amacıyla kullanılmıştır.
Bulgular: Katılımcıların çoğu erkek (%73,6) ve doktordu (%64,2). Çalışanların yaklaşık 2/3’ü COVID-19 ilişkili bölümlerde görev almıştı. ISI ve DASS-21 alt skorları arasında kuvvetli ilişkiler bulundu. Sosyo-demografik değişkenlere bağlı olarak ISI ve DASS-21 skorları arasında erkek veya evli olmanın istatistiksel olarak anlamlı fark oluşturduğu gözlendi. Evli olmanın psikolojik açıdan koruyucu olmadığı ve erkek olmanın daha fazla emosyonel durum değişikliğine neden olduğu saptandı.
Sonuç: Bu tip acil halk sağlığı problemleri sonrasında mental sağlık tepkilerini anlamaya çalışmak, sağlık çalışanları ve toplumda yer alan kişilerin afet durumlarına daha hazırlıklı olmasını sağlayabilir. Şimdiye kadar yapılan çalışmaların hiçbiri çocuk sağlığı kliniklerini kapsamamaktadır ve pandeminin psikolojik etkileri konusunda daha fazla çalışmaya ihtiyaç vardır.

Anahtar Kelimeler: Uykusuzluk, sağlık çalışanı, pandemi, COVID-19, anksiyete

Pelin Elibol, Kayı Eliaçık, Alper Çiçek, Şefika Bardak, Gülşah Demir, Emel Berksoy, Yavuz Demirçelik, Ali Kanık, Mehmet Helvacı. Emotional Status, Stress and Insomnia in Pediatric Healthcare Workers During the COVID-19 Pandemic. Anatol J Med . 2022; 32(2): 195-200

Corresponding Author: Pelin Elibol, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale