E- ISSN: 3023-6215
Comparison of Effects of Esmolol, Remifentanil and Tramadol on Hemodynamic Response To Tracheal Intubation [Anatol J Med ]
Anatol J Med . 2008; 18(2): 81-87 | DOI: 10.5222/terh.2008.49032

Comparison of Effects of Esmolol, Remifentanil and Tramadol on Hemodynamic Response To Tracheal Intubation

Yücel Karaman1, Doğan Özkul2, İbrahim Çukurova2, Erhan Demirhan3, Yalçın Güvenli4
1S. B. Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Anest. Ve Rean. Kli., İZMİR
2S. B. Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, KBB ve Baş Boyun Cerrahisi Kliniği, İZMİR
3S. B. Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi İZMİR
4S. B. Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Anest. ve Rean. Kli., İZMİR

OBJECTIVE: We aimed to compare the effıciency of intravenous esmolol, remifentanil and tramadol in control of the hemodynamic response occuring during laryngoscopy and intubation in ENT surgery. MATERIAL AND METHOD: The 60 cases who participated in the study were randomly separated into 3 groups. Esmolol 2 mg/kg to the fırst group (Group E), remifentanil 1 ug/kg to the second group (Group R), tramadol 2 mg/kg to the third group (Group T) was applied intravenously. On the second minute following the administration of the drug in 15 seconds, induction was carried on with 4-6 mg/kg thiopental and 0.5 mg/kg atracurium. On the 2nd minute post-induction, laryngoscopy and intubation was perfonned. The HR, SAP, and DAP values occuring during pre-induction and intubation and until the 1Oth min. post-intubation were measured with one min. intervals. THE FINDINGS: Difference between the groups in respect of demographic properties was not found. In our study, in all groups, the pre-intubation HR and arterial pressures were found signifıcantly lower according to the basai values (p<0,05). In the fırst 3 min. Following laryngoscopy and intubation, the HR and arterial pressure values were unchanged in the esmolol and remifentanil groups, while these parameters were found signifıcantly higher in the tramadol group (p<0,05). CONCLUSION: The bolus doses of esmolol and remifentanil were efficient in similar extent in prevention of hemodynamic responses due to laryngoscopy and intubation, however, 2 mg/kg tramadol is insufficient in suppressing the hemodynamic response.

Keywords: Esmolol, Intubation, Laryngoscopy, Remifentanil, Tramadol

Esmolol, Remifentanil ve Tramadol'ün Trakeal İntübasyona Bağlı Hemodinamik Yanıt Üzerine Etkilerinin Karşılaştırılması

Yücel Karaman1, Doğan Özkul2, İbrahim Çukurova2, Erhan Demirhan3, Yalçın Güvenli4
1S. B. Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Anest. Ve Rean. Kli., İZMİR
2S. B. Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, KBB ve Baş Boyun Cerrahisi Kliniği, İZMİR
3S. B. Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi İZMİR
4S. B. Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Anest. ve Rean. Kli., İZMİR

AMAÇ: Çalışmamızda Kulak-Burun-Boğaz cerrahisi girişimlerinde, laringoskopi ve intübasyona bağlı olarak gelişen hemodinamik yanıtın kontrolünde intravenöz esmolol, remifentanil ve tramadol'ün etkinliğini karşılaştırmayı amaçladık. GEREÇ VE YÖNTEM: Çalışmaya katılan 60 olgu rastgele 3 gruba ayrıldı. İndüksiyon öncesi birer dakika arayla 3 kez bakılan kalb hızı (KH), sistolik arter basıncı (SAB) ve diyastolik arter basıncı (DAB) ölçümlerinin ortalaması temel değer olarak alındı. Birinci gruba (Grup E) esmolol 2 mg/kg, ikinci gruba (Grup R) remifentanil 1 ug/kg, üçüncü gruba (Grup T) tramadol 2 mg/kg intravenöz uygulandı. İlacın 15 sn içinde yapılmasından 2 dk sonra indüksiyona 4-6 m g/kg tiyopental ve 0.5 mg/kg atrakuryum ile devam edildi. İndüksiyon sonrası 2. dk'da laringoskopi ve intübasyon gerçekleştirildi. İndüksiyon sonu ve intübasyon öncesi ve sonrası 10. dk'ya kadar olan KH, SAB ve DAB değerleri birer dakika aralıklarla ölçüldü. BULGULAR: Gruplar arasında demografik özellikler açısından fark bulunmadı. Kalb atım hızı değerlerinde tüm gruplarda temel ve intübasyon öncesi değerlere göre artış saptandı (p<0.05). Gruplar arası karşılaştırmada esmolol ve remifentanil grupları arasında tüm ölçüm zamanları arasında fark bulunmazken tramadol grubunda intübasyon sonrası kalb atım hızı değerlerinin diğer iki gruba göre daha yüksek olduğu görüldü (p<0.05). Sistolik arter basıncı ve diyastolik arter basıncı değerleri açısından ise intübasyon sonrası esmolol ve remifentanil gruplarında temel değerlere göre bir artış bulunmazken, tramadol grubunda tüm ölçümlerde istatistiksel olarak anlamlı bir artış saptandı (tramadol için sistolik arter basıncı temel değeri ortalama 129.9 mmHg iken intübasyon sonrası ortalama 138 mmHg'dır) (p<0.05). SONUÇ: Çalışmamızda kullandığımız 2 mg/kg esmolol ve 1 ug/kg remifentanil'in bolus dozlarının laringoskopi ve intübasyona bağlı hemodinamik yanıtları etkin olarak önlediği, 2 mg/kg dozunda kullandığımız tramadol'ün ise diğer iki ajan kadar etkin olmadığını saptadık. Bu nedenle; hiperadrenerjik uyarı oluşturan kulak-burun-boğaz cerrahisi girişimlerinde, hızlı başlangıç etkili ve kısa etki süreli esmolol ve remifentanil'in intiibasyona karşı gelişen hemodinamik yanıtın önlenmesinde daha etkili olduğu anlaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Laringoskopi, intübasyon, esmolol, remifentanil, tramadol

Yücel Karaman, Doğan Özkul, İbrahim Çukurova, Erhan Demirhan, Yalçın Güvenli. Comparison of Effects of Esmolol, Remifentanil and Tramadol on Hemodynamic Response To Tracheal Intubation. Anatol J Med . 2008; 18(2): 81-87
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale