E- ISSN: 2822-4051
Are MicroRNA 190 and MicroRNA95-3P in the Circulation Can Be Used As Predictive Bioindicators in Differentiated Thyroid Cancer in Patients with Atypia of Undetermined Significance Based on Thyroid Fine Needle Aspiration Biopsy Results? [Anatol J Med ]
Anatol J Med . 2020; 30(3): 240-245 | DOI: 10.5222/terh.2020.54871

Are MicroRNA 190 and MicroRNA95-3P in the Circulation Can Be Used As Predictive Bioindicators in Differentiated Thyroid Cancer in Patients with Atypia of Undetermined Significance Based on Thyroid Fine Needle Aspiration Biopsy Results?

Mustafa Gökhan Ünsal, Erdem Barış Cartı, Mustafa Ünübol, Elif Duygu Topan, Zehra Erdemir, Engin Güney, Nesibe Kahraman Cetin, Ibrahim Halil Erdoğdu, Ulaş Utku Şekerci
Adnan Menderes University, Medical Faculty, Department of General Surgery

INTRODUCTION: It is not always possible to make a definitive diagnosis preoperatively with thyroid fine needle aspiration biopsy. Decision making is quite complicated in cases with atypical cells of undetermined significance. MicroRNAs have been shown to be associated with the development of neoplasia. For this purpose, we aimed to investigate the circulating microRNA 190 and microRNA 95-3P levels as a biomarker to distinguish benign and malign cases with preoperative atypical cells of undetermined significance diagnosis.
METHODS: Patients with preoperative atypical cells of undetermined significance.diagnosis were included in the study. 29 malign and 29 benign patients were included. Venous blood samples isolated using a specific miRNA kit.
RESULTS: According to the postoperative pathology results statistically significant between circulating miRNA 190 and miRNA 95-3p between cases with thyroid cancer. differences were detected.
DISCUSSION AND CONCLUSION: It can be asserted that miRNA 95 and miRNA 190 assessment can help to differentiate thyroid cancer from benign thyroid nodules and may be useful in avoiding unnecessary surgery in patients with atypical cells of undetermined significance results.

Keywords: miRNA, fine needle aspiration biopsy, atypical cells of undetermined significance

Tiroid İnce İğne Aspirasyon Biyopsisi Önemi Belirsiz Atipi Olan Hastalarda Dolaşımdaki MikroRNA 190 ve MikroRNA95-3P Diferansiye Tiroid Kanserini Öngörebilen Birer Biyobelirteç Midir?

Mustafa Gökhan Ünsal, Erdem Barış Cartı, Mustafa Ünübol, Elif Duygu Topan, Zehra Erdemir, Engin Güney, Nesibe Kahraman Cetin, Ibrahim Halil Erdoğdu, Ulaş Utku Şekerci
Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı

GİRİŞ ve AMAÇ: TİİAB’leri ile preoperatif olarak her zaman kesin tanı konulamamaktadır. Önemi belirsiz atipi saptanan olgularda karar vermek oldukça karmaşıktır. MikroRNA’ların neoplazi gelişimi ile ilişkili olduğu gösterilmiştir. Bu amaçla çalışmamızda, TİİAB’ı ÖBA saptanıp posto-operatif patoloji sonucu benign ve malign olan olguları preoperatif dönemde birbirinden ayırt etmede bir biyobelirteç olarak dolaşımdaki mikroRNA 190 ve mikroRNA 95-3P düzeylerinin araştırılması amaçlandı.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışmaya preopretif ince iğne aspirasyon biyopsisinde önemi belirsiz atipi saptanan hastalar dahil edildi. Operasyon sonrası patoloji sonucu malign ve benign olan 29’ar hasta çalışmaya alındı. Hastalardan alınan venöz kan örnekler miRNA'ta özgü bir kit kullanılarak izole edildi.
BULGULAR: Ameliyat sonrası patoloji sonuçlarına göre tiroid kanseri saptanan olgularla benign olan olgular arasında dolaşımdaki miRNA 190 ve miRNA 95-3p arasında istatistiksel olarak anlamlı farklılık saptandı.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Dolaşımdaki miRNA 95 ve miRNA 190’ın TİİAB sonucu belirsiz olan hastalarda, tiroid kanserini benign tiroid nodüllerinden ayırmada yardımcı olabileceğini ve gereksiz cerrahiden kaçınmada faydalı olabileceği düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler: miRNA, ince iğne aspirasyon biyopsisi, önemi belirsiz atipi

Mustafa Gökhan Ünsal, Erdem Barış Cartı, Mustafa Ünübol, Elif Duygu Topan, Zehra Erdemir, Engin Güney, Nesibe Kahraman Cetin, Ibrahim Halil Erdoğdu, Ulaş Utku Şekerci. Are MicroRNA 190 and MicroRNA95-3P in the Circulation Can Be Used As Predictive Bioindicators in Differentiated Thyroid Cancer in Patients with Atypia of Undetermined Significance Based on Thyroid Fine Needle Aspiration Biopsy Results?. Anatol J Med . 2020; 30(3): 240-245

Corresponding Author: Mustafa Gökhan Ünsal, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale