E- ISSN: 2822-4051
Surgical Correction of Penoscrotal Web: A Case Series With Literature Review [Anatol J Med ]
Anatol J Med . 2020; 30(3): 302-306 | DOI: 10.5222/terh.2020.62134

Surgical Correction of Penoscrotal Web: A Case Series With Literature Review

Volkan Sarper Erikci
Department of Pediatric Surgery, Sağlık Bilimleri University Tepecik Training Hospital, Izmir, TURKEY

INTRODUCTION: Penoscrotal webbing (PSW) is an anomaly of penis and it includes penile and scrotal skin aberration. There are various surgical techniques for repairing PSW with different terminologies. Herein we present our surgical experience of Z-plasty procedure in these cases.
METHODS: In this retrospective study, 5 patients with an average age of 46 months who were diagnosed and under follow-up for PSW, between June 2017 and May 2019 were included. Along with demographic and clinical characteristics, treatment and follow-up records were collected.
RESULTS: Isolated PSW was observed in 4 patients and one patient had an associated megameatus intact prepuce (MMIP) of a hypospadias variant in addition to PSW. Circumcision and ventral prepuce reconstruction of the penis with the aid of "Z-plasty" solved problem and acceptable postoperative results were obtained.
DISCUSSION AND CONCLUSION: PSW is a condition that warrants surgical treatment. During the management of these children, in the case of suspicion of penile skin abnormality at the time of circumcision, it should be deferred and should be consulted to a pediatric surgeon or a pediatric urologist. Gentle surgical treatment is recommended for a favourable surgical and psychological result

Keywords: Children, penoscrotal web, surgery

Penoskrotal Perdenin Cerrahi Onarımı: Olgu Serisi ve Literatür Değerlendirilmesi

Volkan Sarper Erikci
Çocuk Cerrahisi AD, Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Tepecik SUAM İzmir

GİRİŞ ve AMAÇ: Penoskrotal perde penil ve skrotal deriyi içeren penis anomalisidir. Bu anomalinin tedavisine ilişkin değişik terminolojiler altında tanımlanan çeşitli cerrahi onarım teknikleri mevcuttur. Bu çalışmada bu olgulardaki Z-plasti tekniğine ilişkin cerrahi tecrübemiz sunulmaktadır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Bu retrospektif çalışmaya Haziran 2017 ile Mayıs 2019 tarihleri arasında penoskrotal perde tanısı ortalama yaş 46 ay olan 5 olgu dahil edilmiştir. Bu olgulardaki demografi ve klinik özelliklerin yanında tedavi ve izlem bulguları değerlendirilmiştir.
BULGULAR: İzole penoskrotal perde 4 olguda görülmüş, bir olguda da bu anomaliye eşlik eden hipospadias çeşidi olan megameatus intakt prepisyum saptanmıştır. Olgularımızda sünnet ve Z-plasti tekniği kullanılarak yapılan penisin ventral prepisyum rekonstrüksiyonu problemi çözmede yeterli bulunmuş ve kabul edilebilir postoperatif sonuçlar elde edilmiştir.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Penoskrotal perde cerrahi onarım gerektiren bir anomalidir. Bu olguların yönetiminde sünnet sırasında penoskrotal perdeyi düşündüren penil deri anomalisi saptanırsa sünnet ertelenmeli ve derhal çocuk cerrahisi ya da çocuk ürolojisi konsültasyonu istenmelidir. Tatminkar cerrahi ve psikolojik sonuç için nazik bir cerrahi girişim önerilmektedir.

Anahtar Kelimeler: Çocuklar, penoskrotal perde, cerrahi

Volkan Sarper Erikci. Surgical Correction of Penoscrotal Web: A Case Series With Literature Review. Anatol J Med . 2020; 30(3): 302-306

Corresponding Author: Volkan Sarper Erikci, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale