E- ISSN: 3023-6215
The Effect of Age on the Results of Tympanoplasty Operation in Pediatric Patients [Anatol J Med ]
Anatol J Med . 2022; 32(2): 166-170 | DOI: 10.4274/terh.galenos.2020.65902

The Effect of Age on the Results of Tympanoplasty Operation in Pediatric Patients

Tolgahan Çatlı1, Mehmet Ekrem Zorlu1, Taşkın Tokat2, Çağrı Çelik3, Aynur Aliyeva4, Levent Olgun5
1Department of Otorhinolaryngology, Health Sciences University, Bozyaka Training and Research Hospital, İzmir, Turkey
2Department of Otorhinolaryngology, Sakarya University, Sakarya, Turkey
3Department of Otorhinolaryngology, Kocaeli Körfez State Hospital, Kocaeli, Turkey
4Department of Otorhinolaryngology, Private Ekol Hospital, İzmir, Turkey
5Department of Otorhinolaryngology, Başkent University Hospital, İzmir, Turkey

Objective: The aim of this study is to evaluate the effect of patient age on auditory and surgical outcomes in pediatric patients undergoing tympanoplasty.
Methods: Patients in pediatric age group who underwent type 1 tympanoplasty operation between January 2013 and January 2016 at the Ear, Nose and Throat department were retrospectively analyzed. Age, gender, bilateral otoscopic examination findings, pure tone audiometry results of preoperative and postoperative air conduction, bone conduction and air-bone gap were evaluated. 60 pediatric patients, 30 female and 30 male, underwent type 1 tympanoplasty were included in the study. Patients were observed periodically for one year after the operation.
Results: The patients were divided into two groups; 20 patients in the 7-13 age group (group 1), and 40 patients in the 14-18 age group (group 2). The mean age of the patients was 14.17±2.9 (minimum 7; maximum 18). Preoperative and postoperative mean air conduction gain, mean bone conduction gain, mean air-bone gain and tympanic membrane perforation success rates were compared between two groups. Mean air conduction gain was found to be marginally significant in group 1, while other parameters were not statistically significant.
Conclusion: Lower surgical success rate was obtained in the early pediatric age group compared to the advanced pediatric age group. When hearing thresholds of both groups were evaluated, more hearing gain was obtained in the early pediatric age group; but the results were not statistically significant.

Keywords: Pediatric tympanoplasty, chronic otitis media, pure tone audiometry, tragal cartilage perichondrium

Çocukluk Çağı Timpanoplasti Operasyonu Sonuçlarına Yaş Faktörünün Etkisi

Tolgahan Çatlı1, Mehmet Ekrem Zorlu1, Taşkın Tokat2, Çağrı Çelik3, Aynur Aliyeva4, Levent Olgun5
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kulak Burun Boğaz Kliniği, İzmir, Türkiye
2Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kulak Burun Boğaz Kliniği, Sakarya, Türkiye
3Kocaeli Körfez Devlet Hastanesi, Kulak Burun Boğaz Kliniği, Kocaeli, Türkiye
4Özel Ekol Hastanesi, Kulak Burun Boğaz Kliniği, İzmir, Türkiye
5Başkent Üniversitesi Hastanesi, Kulak Burun Boğaz Kliniği, İzmir, Türkiye

Amaç: Bu çalışmanın amacı, timpanoplasti yapılan pediatrik hastalarda hasta yaşının işitsel ve cerrahi sonuçlar üzerine olan etkisini değerlendirmektir.
Yöntem: Kulak Burun Boğaz kliniğinde Ocak 2013-Ocak 2016 tarihleri arasında tip 1 timpanoplasti operasyonu geçiren pediatrik yaş grubundaki hastalar retrospektif olarak incelendi. Hastaların yaşı, cinsiyeti, bilateral otoskopik muayene bulguları ile preoperatif ve postoperatif hava yolu, kemik yolu, havakemik yolu saf ses odyometri sonuçları değerlendirildi. Çalışmaya tip 1 timpanoplasti uygulanan 30 kız, 30 erkek olmak üzere 60 pediatrik hasta dahil edildi. Operasyon sonrası hastalar 1 yıl boyunca belli aralıklar ile takip edildi.
Bulgular: Hastalar; 7-13 yaş grubuna dahil olan 20 hasta (grup 1) ve 14-18 yaş grubuna dahil olan 40 hasta (grup 2) olmak üzere iki gruba ayrıldı. Hastaların yaş ortalaması 14,17±2,9 (minimum 7; maksimum 18) olarak tespit edildi. Her iki grup preoperatif ve postoperatif hava yolu ortalaması kazancı, kemik yolu ortalaması kazancı, hava-kemik yolu kazancı ve timpanik membran perforasyon başarı oranları açısından karşılaştırıldı. Grup 1’de saf ses ortalaması kazancı sınırda anlamlı bulunurken, diğer parametrelerin arasında istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmadı.
Sonuç: Erken pediatrik yaş grubunda daha ileri pediatrik yaş grubuna oranla daha düşük cerrahi başarı oranı elde edilirken, her iki grubun işitme eşikleri değerlendirildiğinde erken pediatrik yaş grubunda daha fazla işitme kazancı elde edildi; ancak sonuçların istatistiksel olarak anlamlı olmadığı görüldü.

Anahtar Kelimeler: Pediatrik timpanoplasti, kronik otitis media, saf ses odyometrisi, tragal kartilaj perikondriyumu

Tolgahan Çatlı, Mehmet Ekrem Zorlu, Taşkın Tokat, Çağrı Çelik, Aynur Aliyeva, Levent Olgun. The Effect of Age on the Results of Tympanoplasty Operation in Pediatric Patients. Anatol J Med . 2022; 32(2): 166-170

Corresponding Author: Tolgahan Çatlı, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale