E- ISSN: 3023-6215
When Do We Diagnose Asthma in Children? [Anatol J Med ]
Anatol J Med . 2022; 32(3): 365-371 | DOI: 10.4274/terh.galenos.2020.72325

When Do We Diagnose Asthma in Children?

İlke Taşkırdı1, Ömer Akçal1, Selime Özen1, İdil Akay Hacı1, Esra Toprak Kanık1, Canan Karkıner1, Demet Can2
1İzmir SBU. Dr. Behcet Uz Pediatric Diseases and Surgery Training and Research Hospital, Division of Pediatric Immunology and Allergy Clinic, Izmir, Turkey
2Balıkesir University Medical, Faculty Hospital, Department of Pediatrics, Division of Immunology and Allergy Clinic, Balıkesir, Turkey

Objective: Asthma is the most common childhood chronic disease characterized by reversible airway obstruction. We aimed to determine the age of onset of asthma symptoms and when families were informed about the diagnosis of their children for the first time and the time it took for patients to get a definitive diagnosis of asthma.
Methods: Our cross-sectional study was conducted between April 2010 and March 2019 in İzmir University of Health Sciences Turkey, Dr. Behçet Uz Pediatric Diseases and Surgery Training and Research Hospital and Balıkesir University Faculty of Medicine, between the ages of 4-18 years, who were followed-up in our Outpatient Clinics of Pediatric Allergy with a diagnosis of asthma, proved by reversibility in pulmonary function test were included. Those interviewed with their parents for inclusion in the study between August 1 and December 1, 2019 and those who accepted to fill out the case inquiry form were included in the study.
Results: The mean age of diagnosis of asthma was 7.19±3.07 years. The mean age of first cough attacks was 3.7±2.6 years, the mean age of the first shortness of breath/wheezing complaints was 3.4±2.6 years. The mean age of the first initial history of frequent respiratory infection periods was 3.7±2.5 years and it was determined that the mean age of first nebulizer/inhaler treatment was 3.1±2.6 years ago before they were diagnosed with asthma. Also, we found the period between the first symptoms and diagnosis asthma was significantly shorter in children with nonatopic asthma compared to atopic asthma.
Conclusion: In children who diagnoses with asthma, the first symptoms start early ages and there was a delay in diagnosing asthma. Therefore, controlling treatment is delayed, long-term prognosis and quality of life are affected.

Keywords: Pediatric asthma, age of diagnosis of asthma, delay in the diagnosis of asthma

Çocukluk Çağında Astıma Ne Zaman Astım Deniyor?

İlke Taşkırdı1, Ömer Akçal1, Selime Özen1, İdil Akay Hacı1, Esra Toprak Kanık1, Canan Karkıner1, Demet Can2
1İzmir Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk İmmünolojisi ve Alerji Hastalıkları Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye
2Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi, Pediatri Anabilim Dalı, Çocuk İmmünolojisi ve Alerji Hastalıkları Bilim Dalı, Balıkesir, Türkiye

Amaç: Astım, çocukluk çağı kronik hastalıkları arasında en sık görülen ve reversibl hava yolu obstrüksiyonu ile karakterize enflamatuvar bir hastalıktır. Çalışmamızda astım tanısı kesinleştirilen çocukların ilk kez astım semptomlarının hangi yaşta başladığının ve ailelerin ilk kez çocuklarının tanısı ile ilgili ne zaman bilgilendirildiklerinin belirlenmesi, dolayısıyla hastaların kesin astım tanısı almaları için geçen sürenin tespit edilmesi amaçlanmıştır.
Yöntem: Kesitsel çalışmamıza, Nisan 2010-Mart 2019 tarihleri arasında İzmir Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Balıkesir Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Alerji Poliklinikleri'mizde takipli, astım tanısı solunum fonksiyon testinde reversibilite ile kanıtlanmış 6-18 yaşları arasındaki hastalar dahil edildi. Poliklinik başvuruları sırasında, 1 Ağustos-1 Aralık 2019 tarihleri arasında ebeveynleri ile çalışmaya dahil edilmeleri için görüşülenler ve olgu sorgulama formunu doldurmayı kabul edenler çalışmaya dahil edildi.
Bulgular: Hastaların astım tanısı alma yaşı ise ortalama 7,19±3,07 yıl olarak tespit edildi. Çocukların ilk öksürük ataklarının kesin astım tanısı almadan ortalama 3,7±2,6 yıl önce ortaya çıktığı, ilk nefes darlığı/hışıltı şikayetlerinin ortalama 3,4±2,6 yıl önce, sık hastalanma dönemlerinin ortalama 3,7±2,5 yıl önce ve ilk nebülizer/inhaler tedavi alma zamanının ortalama 3,1±2,6 yıl önce ortaya çıktığı belirlendi. Nonatopik astım tanılı çocuklarda ilk semptomların ortaya çıkması ile astım tanısı konulana kadar geçen sürenin atopiklere göre anlamlı olarak daha kısa olduğu tespit edildi.
Sonuç: Astım tanısı kesinleştirilen çocukların ilk kez astım semptomlarının, astım tanısından, daha erken yaşta başladığı ve tanıda bir gecikme yaşandığı görülmektedir. Bu nedenle kontrol edici tedavi gecikmekte, uzun dönem prognoz ve yaşam kalitesi etkilenmektedir.

Anahtar Kelimeler: Pediatrik astım, astım tanı yaşı, astım tanısında gecikme

İlke Taşkırdı, Ömer Akçal, Selime Özen, İdil Akay Hacı, Esra Toprak Kanık, Canan Karkıner, Demet Can. When Do We Diagnose Asthma in Children?. Anatol J Med . 2022; 32(3): 365-371

Corresponding Author: İlke Taşkırdı, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale