E- ISSN: 3023-6215
Invisible Victims of Violence in Healthcare Setting: A Survey-based Cross-sectional Study [Anatol J Med ]
Anatol J Med . 2022; 32(3): 414-422 | DOI: 10.4274/terh.galenos.2021.75875

Invisible Victims of Violence in Healthcare Setting: A Survey-based Cross-sectional Study

Yeşim Eyler, Turgay Yılmaz Kılıç, Necmiye Yalçın Ocak
University of Health Sciences Turkey, İzmir Tepecik Education and Research Hospital, Clinic of Emergency, İzmir, Turkey

Objective: The number and severity of violence in the health sector are increasing day by day. In many studies on violence in the healthcare sector, security and support service staff working in hospitals have been ignored. However, these people are also exposed to violence significantly. This study’s primary purpose is to determine the frequency and characteristics of violence that the security and support service staffs are exposed to in the emergency department (ED) and other healthcare units.
Methods: This is a survey based, cross-sectional and descriptive study. Security staff and support services staff (data-entry clerk, cleaning, and patient transfer) were included in the study. Surveyors filled out the survey form face-to-face method. The violence was analyzed in four categories in this study: Physical, verbal, psychological, and sexual violence.
Results: After agreeing to participate, 439 volunteers included the study. The number of participants exposed to violence at least once during their work-life was 283 (64.5%), and exposed in the last year was 220 (50.1%). The rate of exposure to any violence in the last year was 75.7% for security staff, 42.9% for patient transfer staff, 32.5% for cleaning staff, and 47.5% for data-entry clerks. Being a security guard and working in the ED were identified as the most important factors for exposure to violence. Participants (n=335, 76.3%) mostly stated that the reason for the increase in violence in healthcare settings is the “density/crowd in hospitals and the related long waiting durations”. The anxiety level about being exposed to violence while working was found to be higher in the ED staff (5 points on Likert type scale; 36.1% versus 23.7%; p=0.033).
Conclusion: The security and support service staff are frequently exposed to violence. Cautions should be taken to minimize the violence to which the staff is exposed; harsher punishments should be deterrent and applied immediately.

Keywords: Emergency department, healthcare, survey, violence

Sağlık Sektöründe Şiddetin Gizli Mağdurları: Anket Tabanlı Kesitsel Bir Çalışma

Yeşim Eyler, Turgay Yılmaz Kılıç, Necmiye Yalçın Ocak
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Acil Tıp Kliniği, İzmir, Turkiye.

Amaç: Sağlık sektöründe yaşanan şiddetin sayısı ve ciddiyeti her geçen gün artmaktadır. Sağlık sektöründe şiddet konusunda yapılan birçok çalışmada hastanelerde çalışan güvenlik ve destek hizmetleri personeli görmezden gelinmiştir. Ancak bu kişiler de önemli ölçüde şiddete maruz kalmaktadır. Bu çalışmanın amacı, acil servis (AS) ve diğer sağlık birimlerinde çalışan güvenlik ve destek hizmetleri personelinin maruz kaldığı şiddetin sıklığını ve özelliklerini araştırmaktır.
Yöntem: Anket tabanlı, kesitsel ve tanımlayıcı bir çalışmadır. Çalışmaya güvenlik ve destek hizmetleri personelleri (veri-giriş, temizlik, hasta taşıma personelleri) dahil edildi. Araştırmacılar anket formunu yüz yüze doldurdu. Bu çalışmada şiddet dört kategoride incelenmiştir: Fiziksel, sözlü, psikolojik ve cinsel şiddet.
Bulgular: Katılmayı kabul eden 439 gönüllü çalışmaya dahil edildi. Çalışma hayatı boyunca en az bir kez şiddete maruz kalanların sayısı 283 (%64,5), son bir yıl içinde şiddete maruz kalanların sayısı 220 (%50,1) idi. Son bir yıl içinde herhangi bir şiddete maruz kalma oranı güvenlik personelleri için %75,7, hasta taşıma personelleri için %42,9, temizlik personellleri için %32,5 ve veri girişi personelleri için %47,5 olarak tespit edildi. Güvenlik görevlisi olmak ve AS’de çalışmak şiddete maruz kalmanın en önemli faktörleri olarak belirlendi. Katılımcılar (n=335,%76,3) sağlık kuruluşlarındaki şiddetin artmasının nedeninin en çok “hastanelerdeki yoğunluk/kalabalık ve buna bağlı uzun bekleme süreleri” olduğunu belirtmişlerdir. AS’de çalışanlarda şiddete maruz kalma kaygısı diğer birimlerde çalışanlara göre daha yüksek tespit edildi (Likert tipi ölçekte 5 puan; %36,1’e %23,7; p=0,033).
Sonuç: Güvenlik ve destek hizmetleri personeli de sıklıkla şiddete maruz kalmaktadır. Personelin maruz kaldığı şiddeti en aza indirmek için alınacak önlemler arasında caydırıcı ve daha sert cezalar olmalı ve derhal uygulanmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Acil servis, sağlık sektörü, anket, şiddet

Yeşim Eyler, Turgay Yılmaz Kılıç, Necmiye Yalçın Ocak. Invisible Victims of Violence in Healthcare Setting: A Survey-based Cross-sectional Study. Anatol J Med . 2022; 32(3): 414-422

Corresponding Author: Yeşim Eyler, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale