E- ISSN: 3023-6215
Management of Granulosa Cell Ovarian Tumors: 10-Year Experience in a Tertiary Center [Anatol J Med ]
Anatol J Med . 2022; 32(2): 251-256 | DOI: 10.4274/terh.galenos.2021.77150

Management of Granulosa Cell Ovarian Tumors: 10-Year Experience in a Tertiary Center

Sema Karakaş1, Ayşe Büşra Önder1, Gökhan Demirayak1, Cihan Comba2, Selim Avşar1, Burcu Akay1, Sema Süzen Çaypınar3, Aykut Özdemir4
1University of Health Sciences Turkey, İstanbul Bakırköy Dr. Sadi Konuk Education and Research Hospital, Clinic of Gynecologic Oncology, İstanbul, Turkey
2University of Health Sciences Turkey, Haseki Education and Research Hospital, Clinic of Obstetrics and Gynecology, İstanbul, Turkey
3University of Health Sciences Turkey, Çam and Sakura City Hospital, Clinic of Obstetrics and Gynecology, İstanbul, Turkey
4İstanbul Medipol University Faculty of Medicine, Department of Gynecologic Oncology, İstanbul, Turkey

Objective: Granulosa cell tumors (GCT) arise from the mesenchymal cells and sex cords of the ovaries and can be observed in women of all age groups. This study presented our 10 year-long gynecology oncology experience on the clinical course and outcome of GCT cases.
Methods: Thirty-one patients who were operated due to suspicious adnexal masses in our hospital between January 2011 and January 2018 and whose final pathology report confirmed the diagnosis of GCT was included in the study. The data of the patients were evaluated. Preoperative ultrasound findings and serum tumor marker results are noted.
Results: Twenty-nine (94%) patients were diagnosed with AGCS and only two (6%) patients were diagnosed with JGCS. The mean age of the study population was 47.74 14.47 years and the mean body mass index was 32.51 7.1. Most patients presented with heavy menstrual bleeding (29%). 48.4% of the patients underwent hysterectomy with bilateral salpingo-oophorectomy, and complete lymph-node dissection, whereas 22.6% of them had hysterectomy with bilateral salpingo-oophorectomy, and 29% of them had oophorectomy only. Three patients (9.3%) had a disease recurrence. The overall survival was 54.4 29.3 months and disease free survival was 49.6 24.2 months.
Conclusion: The most important predictor of survival among patients with GCT is a disease stage at the time of initial diagnosis. Long-term surveillance, including routine clinical follow-up and evaluation of tumor markers is mandatory.

Keywords: Granulosa cell tumor, prognosis, surgery, tumor markers

Granüloza Hücreli Over Tümörlerinin Yönetimi: Tersiyer Bir Merkeze Ait 10 Yıllık Deneyim

Sema Karakaş1, Ayşe Büşra Önder1, Gökhan Demirayak1, Cihan Comba2, Selim Avşar1, Burcu Akay1, Sema Süzen Çaypınar3, Aykut Özdemir4
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Bakırköy Dr Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Jinekolojik Onkoloji Kliniği, İstanbul, Türkiye
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği, İstanbul, Türkiye
3Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Cam ve Sakura Şehir Hastanesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği, İstanbul, Türkiye
4İstanbul Medipol Üniversitesi, Jinekolojik Onkoloji Kliniği, İstanbul, Türkiye

Amaç: Granüloza hücreli tümörler (GCT) yumurtalıkların mezenkimal hücrelerinden ve cinsiyet kordonlarından ortaya çıkar ve her yaş grubundaki kadınlarda görülebilir. Bu çalışma, GCT olgularının klinik seyri ve sonuçları hakkında 10 yıllık jinekoloji onkoloji deneyimimizi sunmayı amaçladı.
Yöntem: Ocak 2011-Ocak 2018 tarihleri arasında hastanemizde şüpheli adneksiyal kitle nedeniyle ameliyat edilen ve son patoloji raporu GHT tanısı ile doğrulanan 31 hasta çalışmaya dahil edildi. Hastaların verileri değerlendirildi. Preoperatif ultrason bulguları ve serum tümör belirteç sonuçları not edildi.
Bulgular: Yirmi dokuz (%94) hastaya AGCS tanısı kondu ve sadece iki (%6) hastaya JGCS tanısı kondu. Çalışma popülasyonunun ortalama yaşı 47,74 14,47 yıl ve ortalama vücut kitle indeksi: 32,51 7,1 idi. Hastaların çoğu ağır adet kanaması (%29) ile başvurdu. Hastaların %48,4’üne bilateral salpingo-ooferektomi ve tam lenf nodu diseksiyonu ile histerektomi, %22,6’sına bilateral salpingo-ooferektomi ile histerektomi, %29’una sadece ooferektomi yapıldı. Üç hastada (%9,3) hastalık nüksü vardı. Genel sağkalım 54,4 29,3 aydı ve hastalıksız sağkalım 49,6 24,2 aydı.
Sonuç: GCT’li hastalar arasında sağkalımın en önemli prediktörü, ilk tanı anındaki hastalık evresidir. Tümör belirteçlerinin rutin klinik takibi ve değerlendirmesini içeren uzun vadeli sürveyans zorunludur.

Anahtar Kelimeler: Granüloza hücreli tümör, prognoz, cerrahi, tümör belirteçleri

Sema Karakaş, Ayşe Büşra Önder, Gökhan Demirayak, Cihan Comba, Selim Avşar, Burcu Akay, Sema Süzen Çaypınar, Aykut Özdemir. Management of Granulosa Cell Ovarian Tumors: 10-Year Experience in a Tertiary Center. Anatol J Med . 2022; 32(2): 251-256

Corresponding Author: Sema Karakaş, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale