E- ISSN: 2822-4051
The Comparison of Pulmonary Tuberculosis in Prisoners and General Population [Anatol J Med ]
Anatol J Med . 2020; 30(3): 262-266 | DOI: 10.5222/terh.2020.82435

The Comparison of Pulmonary Tuberculosis in Prisoners and General Population

Dursun Alizoroğlu, Sami Deniz, Mustafa Canbaz, Ahmet Emin Erbaycu
Health Science University, Izmir Suat Seren Thoracic Diseases And Surgery Hospital, Department Of Thoracic Diseases

INTRODUCTION: Pulmonary tuberculosis in prisoners is higher than general population. The poor health care, poor nutrition, decreased physical activity and easy spread conditions increase the prevalence. In the study; it was aimed to compare pulmonary tuberculosis in prisoners with those in general population.
METHODS: Totally 58 patients with pulmonary tuberculosis, 29 prisoners and 29 in general population diagnosed between 2010-2014 was included in the study. All of the records were got from software. Age, routine biochemical and hemogram values, smear test of the sputum and bronchial aspiration for asiodo resistant bacilli, culture, cytology, localization and sign (consolidation, nodule, cavitation) in chest radiography and treatments used were recorded.
RESULTS: The mean age of the patients was 35.7 years. In comparison of the groups, serum protein level in general population was lower than the prisoners (p=0.007). The difference for creatinine levels was in borderline (p=0.05). When the signs of the pulmonary tuberculosis on chest radiography were compared; the presence of consolidation in prisoners and nodules in general population were in the foreground (p=0.018). In the assessment of treatments used; 22 prisoners and 21 in general population with pulmonary tuberculosis were given classical four drug regimen. Two prisoners and three in general population used isoniaside, rifampin, pyrazinamide, ethambutol and streptomycin.
DISCUSSION AND CONCLUSION: There is no prominent difference for disease characteristics between prisoners and those in general population with pulmonary tuberculosis.

Keywords: Pulmonary tuberculosis, prisoner, tuberculosis treatment.

Mahkumlar ve Genel Populasyondaki Akciğer Tüberkülozunun Karşılaştırılması

Dursun Alizoroğlu, Sami Deniz, Mustafa Canbaz, Ahmet Emin Erbaycu
Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İzmir Suat Seren Göğüs Hastalıkları Ve Cerrahisi Eğitim Ve Araştırma Hastanesi, Göğüs Hastalıkları Abd

GİRİŞ ve AMAÇ: Mahkûmlardaki akciğer tüberkülozu genel populasyona göre daha yüksektir. Zayıf sağlık bakımı, kötü beslenme, azalmış fiziksel aktivite, kolay yayılım şartları bu prevelansı artırmaktadır. Çalışmamızda, mahkûmlarda görülen akciğer tüberkülozunun genel populasyonda görülen akciğer tüberkülozu ile karşılaştırılması amaçlanmıştır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: 2010-2014 tarihleri arasında akciğer tüberkülozu teşhisi konulan 29 mahkum ve 29 genel populasyona ait, toplam 58 hasta çalışmaya alındı. Hastalara ait tüm bilgiler bilgisayar sisteminden elde edildi. Hastaların yaşı, rutin biyokimyasal ve hemogram değerleri, bronş aspirasyonu ve balgam asidorezistan basil direkt bakısı, kültür sonuçları, sitolojisi, akciğer grafisindeki lokalizasyonu ve özellikleri (konsolidasyon, nodül, kavitasyon) ve verilen tedaviler kaydedildi.
BULGULAR: Hastaların yaş ortalaması 35.7 yıl idi. Gruplar arası karşılaştırmada genel populasyonda kan protein düzeyleri mahkum hastalara göre daha düşük idi (p=0.007). Kreatinin düzeyleri arasındaki fark sınırda idi (p=0.05). Akciğer tüberkülozunun akciğer grafisindeki özellikleri kıyaslandığında; mahkumlarda konsolidasyon, genel populasyonda nodüllerin varlığı ön planda idi (p=0.018). Verilen tedavi açısından değerlendirildiğinde; 22 mahkum hasta, 21 genel populasyona ait akciğer tüberkülozlu hasta klasik 4’lü tedavi almıştı. 2 mahkum ve 3 genel populasyonda görülen akciğer tüberkülozu olan hasta ise HRZES tedavisi almıştı.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Mahkumlarda saptanan akciğer tüberkülozunun genel populasyonda görülen akciğer tüberkülozu arasında hastalığın özellikleri ile ilgili, belirgin fark saptanmamıştır.

Anahtar Kelimeler: Akciğer tüberkülozu, mahkum, tüberküloz tedavisi.

Dursun Alizoroğlu, Sami Deniz, Mustafa Canbaz, Ahmet Emin Erbaycu. The Comparison of Pulmonary Tuberculosis in Prisoners and General Population. Anatol J Med . 2020; 30(3): 262-266

Corresponding Author: Ahmet Emin Erbaycu, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale