E- ISSN: 3023-6215
The Association of Cord Blood Lactate and Thiol-disulfide Homeostasis in Vaginal or Cesarean Delivered Term Newborns (without Fetal Distress) [Anatol J Med ]
Anatol J Med . 2022; 32(3): 378-383 | DOI: 10.4274/terh.galenos.2021.83792

The Association of Cord Blood Lactate and Thiol-disulfide Homeostasis in Vaginal or Cesarean Delivered Term Newborns (without Fetal Distress)

Burak Ceran1, Fatma Nur Sarı1, Esra Beşer1, Evrim Alyamaç Dizdar1, Salim Neşelioğlu2, Cüneyt Tayman1, Özcan Erel2
1Department of Neonatology, Ankara City Hospital, University of Health Sciences, Ankara, TURKEY
2Ankara Yıldırım Beyazit University Faculty of Medicine, Department of Medical Biochemistry, Ankara, Turkey

Objective: In the human fetus, an increased lactate level can is anticipated due to hypoxia and stress. Thiol-disulfide homeostasis is essential for the body to maintain effective antioxidant defense mechanisms. We showed the relationship between thiol-disulfide homeostasis and lactate levels in newborns without fetal distress.
Methods: In this prospective study, the participants were grouped according to the mode of delivery: Vaginal delivery group (n=21) and cesarean group (n=39). Serum samples were collected from the cord blood and pH, base excess, lactate levels and thiol-disulfide homeostasis in cord blood were determined in both groups of newborn. Cut-off values for lactate were taken as 4 mmol/L. Above this value is defined as a high lactate level. Infants were also divided into two groups according to lactate levels as group I: lactate levels more than 4 mmol/L and group II: lactate levels ≤4 mmol/L.
Results: Birthweight, gestational age, the first minute and the fifth minute Apgar score were having no difference in both groups. There were significant correlations between lactate levels and cord blood native thiol (r=-0.461 and p<0.001), lactate levels and cord blood total thiol (r=-0.453 and p<0.001).
Conclusion: High lactate levels are multifactorial and usually indicate impairment of tissue perfusion. Our study is one of the rare studies on this subject; it was shown that lactate levels showed were significantly correlated with cord blood native thiol and total thiol. The related parameters might be new markers for the diagnosis of tissue hypoxia in newborn.

Keywords: Neonate, lactate, thiol, disulfide, oxidative stress

Fetal Distres Bulgusu Olmayan Farklı Doğum Şekilleri ile Doğan Term Yenidoğanlarda Kordon Kanı Laktat ve Tiyol-disülfid Homeostazının İlişkisi

Burak Ceran1, Fatma Nur Sarı1, Esra Beşer1, Evrim Alyamaç Dizdar1, Salim Neşelioğlu2, Cüneyt Tayman1, Özcan Erel2
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Ankara Şehir Hastanesi, Neonatoloji Kliniği, Ankara, Türkiye
2Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesi, Biyokimya Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye

Amaç: Yenidoğanlarda hipoksi ve stres durumunda laktat düzeyi yükselmektedir. Tiyol ise hücrelerde herhangi bir oksidatif stres durumunun oluşumunu önlemede kritik role sahip organik bir bileşiktir. Fetal distress bulgusu olmayan ve farklı doğum şekilleri ile doğan term yenidoğanlarda yeni bir oksidatif stres parametresi olan tiyol-disülfit dengesinin laktat düzeyi ile ilişkisini göstermeyi amaçladık.
Yöntem: Bu prospektif çalışmaya canlı doğan 60 term yenidoğan bebek dahil edildi. Term yenidoğanlar doğum şekline göre vajinal doğum (VD; n=21) ve sezaryen doğum (SD; n=39) olmak üzere 2 gruba ayrıldı. Doğumu takiben umblikal korddan alınan kan örneğinde kan gazı parametreleri ve tiyol-disülfit dengesi analiz edildi. Yenidoğanlar laktat düzeyine göre de, laktat >4 mmol/L ve laktat ≤4 mmol/L olarak iki gruba ayrılarak subgrup analizi yapıldı.
Bulgular: Doğum ağırlığı, gebelik haftası, Apgar skoru her iki doğum grubunda benzerdi. VD grubunun laktat, nativ tiyol, total tiyol, disülfit ve albumin düzeyleri SD grubuna göre istatiksel olarak anlamlı yüksekti. Laktat düzeyleri ile kordon kanı disülfit (r=0,408 ve p<0,001) arasında pozitif korelasyon, kordon kanı pH (r=-0,461 ve p<0,001) ve baz açığı (r=-0,471 ve p<0,001) arasında negatif korelasyon tespit edildi. Laktat >4 mmol/L olan subgrupta disülfit düzeyi anlamlı olarak yüksek saptandı.
Sonuç: Bu çalışma kordon kanında laktat düzeyi ile tiyol-disülfit homeostazı arasında anlamlı bir korelasyon olduğunu gösteren alanındaki az çalışmadan biridir. Tiyol-disülfit parametreleri ve özellikle laktat ile pozitif korelasyonu saptanan disülfit düzeyi, yenidoğanlarda oksidatif stresin değerlendirilmesinde alternatif bir biyobelirteç olarak kullanılabilir.

Anahtar Kelimeler: Yenidoğan, laktat, tiyol, disülfit, oksidatif stres

Burak Ceran, Fatma Nur Sarı, Esra Beşer, Evrim Alyamaç Dizdar, Salim Neşelioğlu, Cüneyt Tayman, Özcan Erel. The Association of Cord Blood Lactate and Thiol-disulfide Homeostasis in Vaginal or Cesarean Delivered Term Newborns (without Fetal Distress). Anatol J Med . 2022; 32(3): 378-383

Corresponding Author: Burak Ceran, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale