E- ISSN: 2822-4051
The Relationship of Graves Disease with Tnf- α, Galectin-3 and Fibronectin Levels [Anatol J Med ]
Anatol J Med . 2020; 30(3): 246-251 | DOI: 10.5222/terh.2020.86719

The Relationship of Graves Disease with Tnf- α, Galectin-3 and Fibronectin Levels

Ayşe İrem Yasin1, Mahmut Muzaffer İlhan2, Saime Turan3, İlhan Yaylim3, Özcan Karaman2, Ertugrul Tasan2
1Bezmialem Vakıf University, Internal Medicine Department, Istanbul
2Bezmialem Vakıf University, Endocrinology and Metabolic Diseases Department, Istanbul
3Istanbul University, Department of Molecular Medicine, Institute for Aziz Sancar Experimental Medicine Research, İstanbul

INTRODUCTION: In the pathogenesis of Graves' disease (GD), which is the most common cause of hyperthyroidism, cellular and humoral immune systems are thought to play a role together. TNF-alpha, fibronectin and galectin-3 known to play an active role in inflammatory processes. The aim of this study was to investigate the relationship between galectin-3, fibronectin and TNF-alpha molecules with hyperthyroidism and GD.
METHODS: The study included 108 volunteers, 50 Graves, 19 non-Graves hyperthyroid patients and 39 healthy controls. Galectin-3, fibronectin and TNF-alpha levels measured by enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA). In the Graves group (Group 1) 32 women, 18 men; in the non-Graves hyperthyroidism group (Group 2) 13 women, 6 men; and there were age- and sex-matched 26 females and 13 males in the control group (Group 3).
RESULTS: TNF-alpha levels were 22.7 ± 1.97 pg / ml in Group 1, 19.8 ± 2.56 pg / ml in Group 2, and 16.6 ± 2.29 pg / ml in the control group. TNF-alpha levels were significantly higher in GD group compared to healthy controls (p <0.009). There was no significant difference between the three groups in terms of galectin-3 and fibronectin levels.
DISCUSSION AND CONCLUSION: In this study, the relationship between GD and galectin-3 investigated for the first time in the literature and TNF-alpha levels shown in addition to the inflammatory markers known in GD. This finding supports the previous studies and shows the presence of the inflammatory process in GD. Unlike the other causes of hyperthyroidism, the lightening of this inflammatory process in GD, with inflammatory comorbidities such as ophthalmopathy, orbitopathy and dermopathy, will contribute to the development of new treatment options both for the disease itself and for these comorbidities.

Keywords: Fibronectin, Galectin-3, Graves, Hyperthyroidism, TNF-alpha

Graves Hastalığı ile Tnf- α, Galektin-3 ve Fibronektin Düzeylerinin İlişkisi

Ayşe İrem Yasin1, Mahmut Muzaffer İlhan2, Saime Turan3, İlhan Yaylim3, Özcan Karaman2, Ertugrul Tasan2
1Bezmialem Vakıf Üniversitesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, İstanbul
2Bezmialem Vakıf Üniversitesi, Endokrinoloji Ve Metabolizma Hastalıkları Bilim Dalı, İstanbul
3İstanbul Üniversitesi, Moleküler Tıp Anabilim Dalı, Aziz Sancar Deneysel Tıp Araştırma Enstitüsü, İstanbul

GİRİŞ ve AMAÇ: Hipertiroidizmin en sık nedeni olan Graves Hastalığı’nın (GH) patogenezinde hücresel ve humoral immun sistemin birlikte rol aldığı düşünülmektedir. TNF-alfa, fibronektin ve galektin-3 inflamatuar süreçlerde etkin rol aldığı bilinen markerlardır. Çalışmamızda galektin-3, fibronektin ve TNF-alfa moleküllerinin hipertiroidi ve GH ile olan ilişkisinin incelenmesi amaçlanmıştır.
YÖNTEM ve GEREÇLER: Çalışma 50 Graves, 19 Graves dışı hipertiroidik hasta ve 39 sağlıklı kontrol olmak üzere 108 gönüllü katılımıyla gerçekleştirildi. Galektin-3, fibronektin ve TNF-alfa düzeyleri enzim bağlı immunosorbant assay (ELISA) yöntemi ile ölçüldü. Graves grubunda (Grup 1) 32 kadın, 18 erkek; Graves dışı hipertiroidi grubunda (Grup 2) 13 kadın, 6 erkek; yaş ve cinsiyet olarak eşleşmiş kontrol grubunda (Grup 3) ise 26 kadın, 13 erkek yer almaktaydı.
BULGULAR: TNF-alfa düzeyleri Grup 1’de 22,7 ± 1,97 pg/ml, Grup 2‘de 19,8 ± 2,56 pg /ml, Grup 3’te ise 16,6 ± 2,29 pg /ml saptandı. GH grubunda TNF-alfa düzeyi sağlıklı kontrollere göre anlamlı olarak yüksek bulundu (p < 0,009). Her üç grup arasında galektin-3 ve fibronektin düzeyleri açısından anlamlı farklılık görülmedi.
TARTIŞMA ve SONUÇ: Bu çalışmayla literatürde ilk defa GH ve galektin-3 ilişkisi incelenmiş ve GH’da bilinen inflamatuar markerların dışında TNF- alfa yüksekliği gösterilmiştir. Bu bulgu daha önce konuyla ilgili yapılan çalışmaları destekleyen ve GH‘daki inflamatuar sürecin varlığını gösteren bir bulgu olmuştur. Diğer hipertiroidi nedenlerinden farklı olarak oftalmopati, orbitopati, dermopati gibi inflamatuar komorbiditelerle seyreden GH‘daki bu inflamatuar sürecin aydınlatılması, hem hastalığın kendisine hem de bu komorbiditelere yönelik yeni tedavi seçeneklerinin geliştirilmesine katkı sağlayacaktır.

Anahtar Kelimeler: Fibronektin, Galektin-3, Graves, Hipertiroidizm, TNF-alfa

Ayşe İrem Yasin, Mahmut Muzaffer İlhan, Saime Turan, İlhan Yaylim, Özcan Karaman, Ertugrul Tasan. The Relationship of Graves Disease with Tnf- α, Galectin-3 and Fibronectin Levels. Anatol J Med . 2020; 30(3): 246-251

Corresponding Author: Ayşe İrem Yasin, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale