E- ISSN: 3023-6215
Evaluation of COVID-19 Tests Laboratory Processes [Anatol J Med ]
Anatol J Med . 2022; 32(2): 215-220 | DOI: 10.4274/terh.galenos.2021.92603

Evaluation of COVID-19 Tests Laboratory Processes

Hatice Esen1, Nevgün Sepin Özen2, Tuğba Çalışkan3, Yeşim Çekin2
1University of Health Sciences Antalya Training and Research Hospital, R&D Unit, Antalya
2University of Health Sciences Antalya Training and Research Hospital, Department of Clinical Microbiology, Antalya
3University of Health Sciences Antalya Training and Research Hospital, Family Medicine, Antalya

Objective: It is aimed to determine the corrective actions by examining the preanalytical, analytical and postanalytical processes of the polymerase chain reaction (PCR) tests studied in the Coronavirus disease-2019 (COVID-19) process in a education and research hospital microbiology laboratory.
Methods: The test processes were investigated by examining PCR sample records taken from patients with suspected COVID-19 and sent to the microbiology laboratory between March 29 and May 15, 2020. Data used; The Public Health Management System has been obtained from the hospital information management system and the Laboratory Information System. The research was planned as retrospective, cross-sectional and descriptive, and the statistical analysis of the relevant data was evaluated using the Statistical Package for the Social Sciences 20.0 program using the test result time of the accepted samples, the time between sample acceptance and the time of giving results, and the rejected sample rate.
Results: In the study, traceability of microbiology laboratory processes was discussed together with the reasons. According to the findings obtained from the study, it was determined that the PCR tests were completed in an average of 3 hours, the results that were not given on time were very low and the sample rejection was quite low.
Conclusion: The organization of microbiology laboratories during the pandemic process is important in preventing transmission from healthcare professionals and patient to patient, giving results in a short time.

Keywords: COVID-19, laboratory processes, PCR

COVID-19 Testleri Laboratuvar Süreçlerinin Değerlendirilmesi

Hatice Esen1, Nevgün Sepin Özen2, Tuğba Çalışkan3, Yeşim Çekin2
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Araştırma ve Geliştirme Birimi, Antalya, Türkiye
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Klinik Mikrobiyoloji Anabilim Dalı, Antalya, Türkiye
3Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Aile Hekimliği Kliniği, Antalya, Türkiye

Amaç: Bu araştırmanın amacı; bir eğitim ve araştırma hastanesi mikrobiyoloji laboratuvarında Koronavirüs hastalığı-2019 (COVID-19) sürecinde çalışılan polimeraz zincir reaksiyonu (PCR) testlerinin preanalitik, analitik ve post analitik süreçleri incelenerek düzeltici faaliyetlerin belirlenmesidir.
Gereç ve Yöntem: 29 Mart-15 Mayıs 2020 tarihleri arasında COVID-19 şüpheli hastalardan alınan ve mikrobiyoloji laboratuvarına gelen PCR numune kayıtları incelenerek test süreçleri araştırılmıştır. Kullanılan veriler; Halk Sağlığı Yönetim Sistemi, Hastane Bilgi Yönetim Sistemi ve Laboratuvar Bilgi Sistemi’nden elde edilmiştir. Araştırma retrospektif, kesitsel ve tanımlayıcı olarak planlanmış olup, kabul edilen numunelerin test sonuç verme süreleri, numune kabul ile sonuç verme zamanı arasındaki süre ile reddedilen numune oranı kullanılarak ilgili verilerin istatistiksel analizi Statistical Package for the Social Sciences 20.0 programı aracılığı ile değerlendirilmiştir.
Bulgular: Çalışmada, mikrobiyoloji laboratuvar süreçlerinin izlenebilirliği, nedenleriyle birlikte ele alınmış ve araştırmadan elde edilen bulgulara göre PCR testlerinin ortalama 3 saatte sonuçlandığı, zamanında verilmeyen sonucun oldukça az olduğu ve numune reddinin oldukça düşük olduğu saptanmıştır.
Sonuç: Pandemi sürecinde; mikrobiyoloji laboratuvarlarının organizasyonu, kısa sürede sonuç vermesi, sağlık çalışanları ve hastadan hastaya bulaşın önlemesinde önem arz etmektedir.

Anahtar Kelimeler: COVID-19, laboratuvar süreçleri, PCR

Hatice Esen, Nevgün Sepin Özen, Tuğba Çalışkan, Yeşim Çekin. Evaluation of COVID-19 Tests Laboratory Processes. Anatol J Med . 2022; 32(2): 215-220

Corresponding Author: Hatice Esen, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale