E- ISSN: 3023-6215
Anatolian Journal of General Medical Research
Current Status of Oocyte Cryopreservation in Assisted Reproductive Technologies and Evaluation of Oocyte Freezing Cycles Performed in Our Clinic [Anatol J Med ]
Anatol J Med . 2022; 32(2): 240-244 | DOI: 10.4274/terh.galenos.2021.06926

Current Status of Oocyte Cryopreservation in Assisted Reproductive Technologies and Evaluation of Oocyte Freezing Cycles Performed in Our Clinic

Volkan Emirdar1, Funda Göde1, Volkan Karataşlı2, Gülin Okay1, İbrahim Pala3, Zerrin Sertkaya3
1Department of Obstetrics and Gynecology, İzmir Economy University Medicalpark Hospital, İzmir, Turkey
2Department of Obstetrics and Gynecology, University of Health Sciences Tepecik Education and Research Hospital, İzmir, Turkey
3Embryology Laboratory of In Vitro Fertilization Unit, İzmir Economy University Medicalpark Hospital, İzmir, Turkey

Objective: Evaluation of oocyte cryopreservation cycles and results that we perform for various indications in our clinic.
Methods: The patients aged between 18-48 years and subjected oocyte cryopreservation for various indications between 2015 and 2020 in tertiary referral center hospital in vitro fertilization clinic were investigated in this retrospective study. The groups are established as single women for fertility preservation before gonadotoxic treatments, single women with diminished ovarian reserve, whose sperm could not be obtained on the day of oocyte retrieval or oocyte pooling due to microinjection application on the same day for the whole oocytes.
Results: According to the data obtained from oocyte freezing after controlled ovarian hyperstimulation cycles of 224 patients for various indications; oocyte survival rate was 92.68%, pregnancy rate was 8.66% and live birth rate was 4.66% per oocyte thaw cycle.
Conclusion: In oocyte cryopreservation cycles that have taken their place in clinical practice, oocyte survival rates after freeze-thaw were found quite high with vitrification method; pregnancy rates and live birth rates obtained with these oocytes were found similar to embryo freeze-thaw rates. By the developments in vitrification techniques, it is thought that oocyte freeze-thaw cycles which have high survival and success rates will have stronger place in the field of assisted repruductive treatments.

Keywords: Diminished ovarian reserve, oncofertility, oocyte cryopreservation

Yardımcı Üreme Tekniklerinde Oosit Kriyoprezervasyonunun Günümüzdeki Yeri ve Kliniğimizde Uygulanan Oosit Dondurma Sikluslarının Değerlendirilmesi

Volkan Emirdar1, Funda Göde1, Volkan Karataşlı2, Gülin Okay1, İbrahim Pala3, Zerrin Sertkaya3
1İzmir Ekonomi Üniversitesi Medicalpark Hastanesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği, İzmir, Türkiye
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği, İzmir, Türkiye
3İzmir Ekonomi Üniversitesi Medicalpark Hastanesi, İn Vitro Fertilizasyon Merkezi Embriyoloji Laboratuvarı, İzmir, Türkiye

Amaç: Çeşitli endikasyonlar ile kliniğimizde uygulanan oosit dondurma hastaları ve sonuçlarının değerlendirilmesidir.
Yöntem: Bu retrospektif araştırmaya üçüncü basamak bir hastanenin tüp bebek merkezine 2015-2020 yılları arasında başvuran, gonadotoksik tedaviler öncesi fertilite prezervasyonu uygulanan; düşük over rezervi saptanan evli olmayan kadın hastalar ve azospermi nedeniyle işlem günü eşlerinden sperm elde edilemeyen veya oosit sayısının az olması nedeniyle mikroenjeksiyon için oosit havuzlaması yapılan 18-48 yaş arası kadın hastaların oosit dondurma siklusları ve sonuçları değerlendirildi.
Bulgular: Farklı endikasyonlar ile başvuran 224 kadın hastanın yapılan kontrollü ovaryen stimülasyon sonrası oosit dondurma sikluslarından elde edilen verilere göre oosit canlılık oranı %92,68, çözme siklusu başına gebelik oranı %8,66, çözme siklusu başına canlı doğum oranı ise %4,66 olarak bulundu.
Sonuç: Klinik uygulamalarda yerini almış olan oosit kriyoprezervasyon sikluslarında dondurma-çözme sonrası oosit sağkalım oranları vitrifikasyon ile oldukça yüksek saptanmış olup; bu oositler ile elde edilen gebelik ve canlı doğum oranları, embriyo dondurma-çözme oranlarına yakın bulunmuştur. Vitrifikasyon tekniklerindeki gelişmeler ile yüksek canlılık ve başarı oranları yakalanan oosit dondurma-çözme uygulamalarının endikasyonlar dahilinde yardımcı üreme tekniklerinde daha güçlü bir yer alacağı düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Düşük over rezervi, onkofertilite, oosit kriyoprezervasyonu

Volkan Emirdar, Funda Göde, Volkan Karataşlı, Gülin Okay, İbrahim Pala, Zerrin Sertkaya. Current Status of Oocyte Cryopreservation in Assisted Reproductive Technologies and Evaluation of Oocyte Freezing Cycles Performed in Our Clinic. Anatol J Med . 2022; 32(2): 240-244

Corresponding Author: Volkan Emirdar, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale