E- ISSN: 3023-6215
Anatolian Journal of General Medical Research
Management of Emergency and Elective Oncological Surgeries at a Tertiary General Surgery Clinic in COVID-19 Pandemic [Anatol J Med ]
Anatol J Med . 2022; 32(3): 384-392 | DOI: 10.4274/terh.galenos.2021.14825

Management of Emergency and Elective Oncological Surgeries at a Tertiary General Surgery Clinic in COVID-19 Pandemic

Ayberk Dursun, Korhan Tuncer, Gizem Kılınç, Semra Demirli Atıcı, Batuhan Eyduran, Hüseyin Esin, İsmail Sert, Mustafa Emiroğlu
University of Health Sciences Turkey, İzmir Tepecik Education and Research Hospital, Clinic of General Surgery, İzmir, Turkey

Objective: The Coronavirus disease-2019 (COVID-19) pandemic has made it difficult to manage both all healthcare systems and surgical clinics. General surgery clinics have been restructured. In this study, we present our results regarding the management of elective cancer surgery and emergency general surgery patients in the general surgery clinic in the early phase of the pandemic.
Methods: All patients (covid period) followed in our clinic between March 11, 2020 and June 1, 2020 were included in the study. Emergency cases and elective cancer cases were followed up in the same period last year (non-covid period) in the comparison group.
Results: A total of 173 patients were followed up in our pandemic and non-pandemic hospitals during the pandemic period. 44.5% were oncology, 55.5% were emergency cases. The average length of stay in the hospital was significantly shorter for all patients compared to last year. During the pandemic period, there was no significant difference in terms of complications and mortality development compared to the previous year. In the COVID-19 period, the most common reason for emergency operations was acute appendicitis cases, and the most common cause of oncological surgery was breast cancer. During the pandemic period, there was a significant decrease in the number of emergency trauma cases and oncological thyroid cancer surgeries.
Conclusion: During pandemic periods, “pandemic hospital” and “non-pandemic hospital” should be established and health personnel working order should be adjusted accordingly. At our institution, this structure was been created quickly and a successful organization has been established when the early results of the pandemic are examined.

Keywords: COVID-19, general surgery, emergency surgery, oncological surgery, pandemic

COVID-19 Pandemisinde 3. Basamak Genel Cerrahi Kliniğinde Acil ve Elektif Onkolojik Cerrahilerin Yönetimi

Ayberk Dursun, Korhan Tuncer, Gizem Kılınç, Semra Demirli Atıcı, Batuhan Eyduran, Hüseyin Esin, İsmail Sert, Mustafa Emiroğlu
Genel Cerrahi Kliniği, Sağlık Bilimleri Üniversitesi İzmir Tepecik Eğitim Ve Araştırma Hastanesi

Amaç: Koronavirüs hastalığı-2019 (COVID-19) pandemisi, hem tüm sağlık sistemlerinin hem de cerrahi kliniklerininin yönetimini zorlaştırmıştır. Genel cerrahi klinikleri yeniden yapılandırılmıştır. Bu çalışmada kurumumuzda, pandeminin erken döneminde genel cerrahi kliniğindeki elektif kanser cerrahisi ve acil genel cerrahi hastalarının yönetimiyle ilgili sonuçlarımızı sunmaktayız.
Yöntem: Kliniğimizde 11 Mart 2020 ile 1 Haziran 2020 tarihleri arasında takip edilen tüm hastalar (covid dönemi) çalışmaya alındı. Karşılaştırma grubunda geçen yılın aynı döneminde (non-covid dönem) takip edilen acil olgular ve elektif kanser olguları yer aldı.
Bulgular: Pandemi döneminde pandemi ve non-pandemi hastanelerimizde toplam 173 hasta takip edildi. %44,5’si onkoloji, %55,5’i acil olgulardı. Geçen yıla göre tüm hastaların ortalama hastanede yatış süresi anlamlı olarak daha kısaydı. Pandemi döneminde, geçen yıla göre komplikasyon ve mortalite gelişimi açısından anlamlı bir fark yoktu. COVID-19 döneminde acil yapılan ameliyatların en sık nedeni akut apandisit olguları, onkolojik ameliyatların en sık nedeniyse meme kanseriydi. Pandemi döneminde özellikle acil travma vakalarının ve onkolojik tiroid kanseri ameliyatlarının sayısında önemli bir düşüş mevcuttu.
Sonuç: Pandemi dönemlerinde “pandemi hastanesi” ve “non-pandemi hastanesi” kurulmalı ve sağlık personeli çalışma düzeni buna göre ayarlanmalıdır. Kurumumuzda bu yapılanmaya hızlıca gidilmiş ve pandeminin erken dönem sonuçları incelendiğinde başarılı bir organizasyon kurulmuştur.

Anahtar Kelimeler: COVID-19, genel cerrahi, acil cerrahi, onkolojik cerrahi, pandemi

Ayberk Dursun, Korhan Tuncer, Gizem Kılınç, Semra Demirli Atıcı, Batuhan Eyduran, Hüseyin Esin, İsmail Sert, Mustafa Emiroğlu. Management of Emergency and Elective Oncological Surgeries at a Tertiary General Surgery Clinic in COVID-19 Pandemic. Anatol J Med . 2022; 32(3): 384-392

Corresponding Author: Ayberk Dursun, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale