E- ISSN: 3023-6215
Anatolian Journal of General Medical Research
Radiotherapy in Adjuvant Therapy in High-intermediate Risk and High Risk Endometrial Cancer: A Review Article [Anatol J Med ]
Anatol J Med . 2023; 33(1): 7-11 | DOI: 10.4274/terh.galenos.2021.24650

Radiotherapy in Adjuvant Therapy in High-intermediate Risk and High Risk Endometrial Cancer: A Review Article

Mihriban Erdoğan1, Zeliha Güzelöz1, Gönül Demir1, Cüneyt Ebruli1, Ferhat Eyiler1, Murat Keser2, Olçun Ümit Ünal2, Mustafa Emiroğlu3
1University of Health Sciences Tepecik Training and Research Hospital, Department of Radiation Oncology, Izmir, Turkey
2University of Health Sciences Tepecik Training and Research Hospital, Department of Medical Oncology, Izmir, Turkey
3University of Health Sciences Tepecik Training and Research Hospital, Department of General Surgery, Izmir, Turkey

In uterine cancers, except grade (G), depth of myometrial invasion, lymph node (LN) involvement; histology, presence of lymphovascular invasion (LVI), tumor size, age, and stage are among other well-defined clinico pathological prognostic factors. According to the presence of these factors, the patients were classified as low-intermediate and high-risk groups. 80-85% of uterine cancer is an early stage, and 15-20% of patients constitute the advanced high-risk group. In adjuvant therapies, to be able to choose between increasing progression-free survival and inducing toxicity, perhaps identifying stage III-IV patients with higher relapse potential and giving them combined therapies may be an option. Poor risk factors such as positive paraaortic/pelvic LN metastasis, postoperative gross residue, multiple extrauterine spread, high G, lymphovascular invasion, peritoneal spread, papillary/clear cell histology, and advanced age can help us in making more aggressive treatment decisions.

Keywords: Endometrial cancer, adjuvant therapy, radiotherapy, high-intermediate risk, high risk

Orta-yüksek Risk ve Yüksek Risk Endometrium Kanserinde Adjuvan Tedavide Radyoterapi: Derleme Makalesi

Mihriban Erdoğan1, Zeliha Güzelöz1, Gönül Demir1, Cüneyt Ebruli1, Ferhat Eyiler1, Murat Keser2, Olçun Ümit Ünal2, Mustafa Emiroğlu3
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Radyasyon Onkolojisi Kliniği, İzmir, Türkiye
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Medikal Onkolojisi Kliniği, İzmir, Türkiye
3Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Genel Cerrahi Kliniği, İzmir, Türkiye

Uterus kanserlerinde, grad (G), myometriyal invazyon derinliği, lenf nodu (LN) tutulumu dışında, histoloji, lenfovasküler invazyon (LVI) varlığı, tümör çapı, yaş ve evre diğer iyi tanımlanan klinikopatolojik prognostik faktörler arasındadır. Bu faktörlerin varlığına göre hastalar düşük-orta ve yüksek riskli grup olarak sınıflandırılmıştır. Uterus kanserinin %80-85’i erken evre olup, hastaların %15-20’si ise ileri evre yüksek riskli grubu oluşturur. Adjuvan tedavilerde, progresyonsuz sağkalımı artırmak ve toksisite oluşturmak arasındaki seçimi yapabilmek için belki de nüks etme potansiyeli daha yüksek stage III-IV hastaları belirlemek ve onlara kombine tedaviler yapmak bir seçenek olabilir. Pozitif paraaortik/pelvik LN metastazı, cerrahi sonrası gross rezidü varlığı, birden fazla ekstrauterin yayılım olması, yüksek G, LVI varlığı, peritoneal yayılım, papiller/clear cell histoloji ve ileri yaş gibi kötü risk faktörleri daha agresiv tedavi kararını verirken bize yardımcı olabilecek parametreler olabilir.

Anahtar Kelimeler: Endometrium kanseri, adjuvan tedavi, radyoterapi, orta-yüksek risk, yüksek risk

Mihriban Erdoğan, Zeliha Güzelöz, Gönül Demir, Cüneyt Ebruli, Ferhat Eyiler, Murat Keser, Olçun Ümit Ünal, Mustafa Emiroğlu. Radiotherapy in Adjuvant Therapy in High-intermediate Risk and High Risk Endometrial Cancer: A Review Article. Anatol J Med . 2023; 33(1): 7-11

Corresponding Author: Zeliha Güzelöz, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale