E- ISSN: 3023-6215
Anatolian Journal of General Medical Research
One-year retrospective analysis of poisoning cases admitted to our Intensive Care Unit and evaluation of mortality related factors [Anatol J Med ]
Anatol J Med . 2015; 25(1): 28-32 | DOI: 10.5222/terh.2015.028

One-year retrospective analysis of poisoning cases admitted to our Intensive Care Unit and evaluation of mortality related factors

Işıl Köse1, Çiler Zincircioğlu1, Şenoğlu Nimet1, Çiğdem Yılmaz1, Gamze Atçeken1, Rıza Hakan Erbay2
1Department Of Anesthesiology And Reanimation, Training And Research Hospital, Izmir, Turkey.
2Department Of Anesthesiology And Reanimation, Pamukkale University Faculty Of Medicine, Denizli, Turkey

OBJECTIVE: There are many cases admitted to Emergency Departments (ED) with acute poisoning and some of them need Intensive Care Unit (ICU) monitoring. We retrospectively analyzed the hospital records of patients who were admitted to ED with poisoning. We aimed to investigate the demographic characteristics of patients, causative agents, length of intensive care unit stay, need for mechanical ventilation and renal replacement therapy and to evaluate mortality related factors.
METHODS: The patients who were admitted to our ICU with poisoning during a one-year period were analyzed retrospectively. Demographic characteristics of patients, type of causative substance, length of ICU stay, need for mechanical ventilation (MV) and renal replacement therapy (RRT) and the mortality related factors were investigated. All analyses were performed using the SPSS statistical package (SPSS version 22.0).
RESULTS: A total of 470 patients were admitted to ED’s with acute poisoning. 17 of them were admitted to our ICU. 11 were female and the mean age was 36 years. Suicide was found to be the primary cause (88%) of poisoning. Antidepressants were the most frequent causative agents. 6 patients had a history of previous psychiatric disorder. 5 patients required mechanical ventilation while 4 patients received renal replacement therapy. The mean length of stay in ICU was 29 days and mortality rate was 23,5 %. Patients’ age, need for MV and RRT and Glasgow Coma Scales (GCS) were found to be associated with mortality.
CONCLUSION: A small percentage (3.6%) of poisoning cases in ED needed ICU follow up. Antidepressants were the most common agents causing poisoning. The incidence of MV, RRT and mortality were high among patients admitted to ICU. Patients’ age, GCSs and need for MV and RRT were associated with mortality.

Keywords: Poisoning, Intensive Care Units, Assessment, Outcomes, Mortality

Yoğun bakım ünitemize kabul edilen zehirlenme olgularının bir yıllık geriye dönük incelemesi ve mortaliteyle ilişkili faktörlerin değerlendirilmesi

Işıl Köse1, Çiler Zincircioğlu1, Şenoğlu Nimet1, Çiğdem Yılmaz1, Gamze Atçeken1, Rıza Hakan Erbay2
1Tepecik Eği̇ti̇m Ve Araştırma Hastanesi̇, Anestezi̇yoloji̇ Ve Reani̇masyon Kli̇ni̇ği̇, İzmir.
2Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji Ve Reanimasyon Kliniği, Denizli.

AMAÇ: Zehirlenme nedeniyle pek çok hasta acil servislere kabul edilmekte, bunların bir bölümünde ise yoğun bakım izlemi gerekmektedir. Çalışmamızda zehirlenme nedeni ile acil servise başvuran hastaların hastane kayıtlarını geriye dönük inceleyerek yoğun bakım ünitemize yatışı gerçekleşenlerin; zehirlenme nedenleri, yoğun bakımda kalış süreleri, mekanik ventilasyon (MV) ve renal replasman tedavisi (RRT) gereksinimlerini araştırmayı ve mortalite ile ilişkili faktörleri değerlendirmeyi amaçladık.
YÖNTEMLER: Yoğun bakım ünitemize 1 yıl boyunca kabul edilen zehirlenme olguları geriye dönük incelendi. Hastaların demografik verileri, etken madde, yatış süreleri, MV ve RRT gereksinimleri ve mortalite ile ilişkili faktörler araştırıldı. Tüm veriler SPSS 22.0 paket programı kullanılarak analiz edildi.
BULGULAR: Bir yıl boyunca acil servise başvuran 470 zehirlenme olgusundan 11'i kadın 17 hasta yoğun bakım ünitemize kabul edildi. Hastaların yaş ortalaması 36 idi. Zehirlenme nedeni özkıyım olan olguların sayısı 15 (%88) idi. Antidepresan ilaçlar en sık neden olarak saptandı. 6 hastada önceki tanı almış psikiyatrik bozukluk saptandı. 5 hastada mekanik ventilasyon 4 hastada ise renal replasman tedavisi gerekti. Yoğun bakımda ortalama kalış süresi 29 gün olarak saptandı. Ölüm oranı ise %23,5 idi. Hastaların yaşı, MV (%29.4) ve RRT (%23.5) gereksinimleri ve Glasgow koma skalaları (GKS) mortalite ile ilişkili bulundu.
SONUÇ: Acil servise başvuran zehirlenme olgularında yoğun bakım gereksinimi düşük oranda (%3.6) saptandı. Antidepresanlar zehirlenmeye neden olan en sık etken olarak saptandı. Yoğun bakıma kabul edilen hastalarda MV ve RRT gereksinimi ve mortalite (%23.5) oranı yüksekti. Hastaların yaşı, GKS, MV ve RRT gereksinimleri mortalite ile ilişkili bulundu.

Anahtar Kelimeler: Zehirlenme, Yoğun Bakım Üniteleri, Değerlendirme, Sonuçlar, Mortalite

Işıl Köse, Çiler Zincircioğlu, Şenoğlu Nimet, Çiğdem Yılmaz, Gamze Atçeken, Rıza Hakan Erbay. One-year retrospective analysis of poisoning cases admitted to our Intensive Care Unit and evaluation of mortality related factors. Anatol J Med . 2015; 25(1): 28-32

Corresponding Author: Işıl Köse, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale