E- ISSN: 3023-6215
Anatolian Journal of General Medical Research
Value of Serum Carnitine in Dilated Cardiomyopathy [Anatol J Med ]
Anatol J Med . 1997; 7(1): 22-26 | DOI: 10.5222/terh.1997.37632

Value of Serum Carnitine in Dilated Cardiomyopathy

Ziya Günal1, Harun Yenice1, Sinan Erten1, Aysel Akgüner1, Bülent Ildız1, Çiğdem Erten2, Adnan Coşkun3
1SSK Tepecik Eğitim Hastanesi lll. İç Hastalıkları Kliniği, İzmir
2SSK Tepecik Eğitim Hastanesi l. İç Hastalıkları Kliniği, İzmir
3S.B.Atatürk Eğitim Hastanesi, l. İç Hastalıkları Kliniği, İzmir

Dilated cardiomyopathy is a syndrome characterised by cardiac enlargemerıt and impaired systolic function of one or both ventricles. Carnitine, is a peptid that plays key role in the transport of long chain fatty acid to mitochondrion where ATP is produced via ß oxidation for contraction of myocardium. Levels of serum carnitine were measured in 17 patients with idiopathic dilated cardiomyopathy using enzymatic UV. Results were compared with 9 controls. Ejection fraction, left ventricle and-diastolic diameter and QRS wideness are parameters that are accepted as poor prognosis also measured using colour Doppler echocardiography and ECG. There was no statistical significance between the two groups according to serum carnitine levels (p>0.05). Serum carnitine levels did not show positive correlation with hemodynamic parameters and QRS wideness. As a conclusion the measuring of serum carnitine is not a predictive method to assess etiology and prognosis in idiopathic dilated cardiomyopathy.

Keywords: Ejection Fraction, Long Chain Fatty Acid, Peptid

İdyopatik Dilate Kardiyomiyopatide Serum Karnitinin Yeri

Ziya Günal1, Harun Yenice1, Sinan Erten1, Aysel Akgüner1, Bülent Ildız1, Çiğdem Erten2, Adnan Coşkun3
1SSK Tepecik Eğitim Hastanesi lll. İç Hastalıkları Kliniği, İzmir
2SSK Tepecik Eğitim Hastanesi l. İç Hastalıkları Kliniği, İzmir
3S.B.Atatürk Eğitim Hastanesi, l. İç Hastalıkları Kliniği, İzmir

Dilate kardiomyopati ventrikiillerin bir yada ikisinin genişlemesi ve sistolik fonksiyonlarının bozulması ile karekterli bir sendromdur. Karnitin, mitokondriyuma uzun zincirli yağ asitlerini taşıyarak, beta oksidasyon yolu ile miyokardın kasılması için gerekli olan ATP yapımında rol oynayan bir peptiddir. Çalışmamızda, 17 idiopatik dilate kardiyomiyopatili hastanın ve 9 sağlıklı kişiden oluşan kontrol grubunun serum karnitin düzeyleri enzimatik UV metodu ile ölçüldü. Ayrıca Ejeksiyon fraksiyonu, sol ventrikül diyastol sonu çapı ve: QRS genişliği gibi idyopatik dilate kardiyomiyopatide kötü prognozu gösteren parametreler renkli Doppler ekokardiyografi ve EKG cihazları kullanılarak hesaplandı. Kontrol grubu ile idyopatik dilate kardiyomiyopati'li hasta grubu arasında serum kamitin düzeyleri arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir fark bulunmadı (p>0.05). Serum karnitin düzeyi ile QRS genişliği ve hemodinamik parametreler arasında ilişki saptanmadı. İdyopatik dilate kardiyomiyopati'li hastalarda serum karnitin düzeyi ölçmenin etyolojik ve prognostik açıdan bir anlamı olmadığı sonucuna varıldı.

Anahtar Kelimeler: Ejeksiyon Fraksiyonu, Peptid, Uzun Zincirli Yağ Asitleri

Ziya Günal, Harun Yenice, Sinan Erten, Aysel Akgüner, Bülent Ildız, Çiğdem Erten, Adnan Coşkun. Value of Serum Carnitine in Dilated Cardiomyopathy. Anatol J Med . 1997; 7(1): 22-26
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale