E- ISSN: 3023-6215
Anatolian Journal of General Medical Research
Childhood Poisonings [Anatol J Med ]
Anatol J Med . 1996; 6(2): 194-200 | DOI: 10.5222/terh.1996.38455

Childhood Poisonings

Buket Özkaya1, Savaş Kansoy1, Sadık Akşit1, Mustafa Akın1, Berrak Sarıoğlu1
SSK Tepecik Eğitim Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Servisi, İzmir

In this study, 250 intoxicated subjects that have been followed in İzmir SSK Tepecik Teaching Hospital, Pediatric Clinics, were evaulated retrospectively. The mean age of the subjects were 3.8±3.0 (ranges 6 month-14 year, F/M ratio=1.36). The ratio of these intoxicated patients to the total of patients hospitalized in the same period was found to be 0.8%. Analgesics-antipyretics (16.0%), tranquilisant-antidepressants (12%), cardiogenic drugs (10.8%), insectisides (10.4%), organic phosphates (10.4%), solvents (10%), chlorines (8.4%), hormones (2.8%) were among the most frequently encountered toxic agents respectively. Seventeen subjects had attemped a suicide while three of them had been iatrogenically intoxicated and all the others accidentally. All of the suicide cases were in adolescent age group between 3-5 years of age (mean age 10.8 years, F/M ratio=1.42) while most of the patients were approximately. Overall mortality was found to be 0.8%.

Keywords: Accidental and suicidal poisoning

Çocukluk Çağı Zehirlenmeleri

Buket Özkaya1, Savaş Kansoy1, Sadık Akşit1, Mustafa Akın1, Berrak Sarıoğlu1
SSK Tepecik Eğitim Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Servisi, İzmir

İzmir SSK Tepecik Eğitim Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Servisi'nde Ocak 1991 Mayıs 1996 tarihleri arasında yatırılarak izlenen 250 zehirlenme olgusu geriye dönük olarak değerlerdirildi. Tüm olgularm yaş ortalaması 3.8±3.0 (6 ay-14 yıl), kız/erkek oranı ise 1.36 idi. Zehirlenme olgularının aynı sürede hastaneye yatan tüm hastalar oram %0.8 olarak bulundu. En sık zehirlenme etkenleri sırasıyla analjezik-antipiretikler (%16.0) transkilizan antidepresanlar (%12), kardiyak ilaçlar (%10.8), haşere ilaçları (%10.4), organic fosfor (%10.4), solventler (%10), klorlu temizlik maddeleri (%8.4), hormonlar (%2.8) olarak saptandı. İntihar amaçlı 17 olgu belirlenirken, üç olgunun yatrojenik olarak ve diğerlerinin ise kaza sonucu zehirlendiği görüldü. İntihar olgularının tümü adolesan (8-14 yıl) grubunda idi. Olguların genellikle 3-5 yaş grubunda belirgin kümelendiği (%22) dikkati çekti. İntihar girişimli olgular ortalama 10.8 yaş grubunda ve kız/erkek oranı 1.42 idi. Tüm olgularda ölüm oranının %0.8 olduğu saptandı.

Anahtar Kelimeler: Kaza ve intihar amaçlı zehirlenmeler

Buket Özkaya, Savaş Kansoy, Sadık Akşit, Mustafa Akın, Berrak Sarıoğlu. Childhood Poisonings. Anatol J Med . 1996; 6(2): 194-200
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale