E- ISSN: 3023-6215
Anatolian Journal of General Medical Research
The Correlation Between Hyperglycemia and Inflammatory Markers, Haemodynamic Parameters and Mortality in Diabetic and Non-diabetic Septic Patients [Anatol J Med ]
Anatol J Med . 2022; 32(2): 171-179 | DOI: 10.4274/terh.galenos.2020.57873

The Correlation Between Hyperglycemia and Inflammatory Markers, Haemodynamic Parameters and Mortality in Diabetic and Non-diabetic Septic Patients

Tunzala Yavuz1, Hüseyin Özkarakaş2, Burcu Acar Çinleti3, Çiler Zincircioğlu4, Işıl Köse Güldoğan4, Nimet Şenoğlu4
1Department of Anesthesiology and Reanimation, Intensive Care Unit. Afyonkarahisar Health Sciences University Hospital, Afyonkarahisar, Turkey
2Intensive Care Unit. University of Health Sciences İzmir Bozyaka Education and Research Hospital, İzmir, Turkey
3Intensive Care Unit. University of Health Sciences Dr Suat Seren Chest Diseases and Thoracic Surgery Training and Research Hospital, İzmir, Turkey
4Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği, Yoğun Bakım Ünitesi, İzmir, Türkiye

Objective: In this study, we aimed to evaluate the correlation between blood glucose (BG) levels with inflammatory markers, hemodynamic data and mortality in diabetic and non-diabetic septic patients.
Methods: Septic patients whose BG level was measured as >140 mg/dL were included in this study. BG monitoring and hemodynamic data were recorded at 24-hour follow-up after sepsis was diagnosed. In addition, 24-hour mean values for BG, blood pressure and heart rate were calculated. The number of days of hospitalization, intensive care unit (ICU) stay, and mortality at the end of 1st and 3rd months of ICU were recorded. The patients were first divided into two groups with (1) and without diabetes (2) and inflammatory markers, hemodynamic data and mortality rates were compared between group 1 and group 2. In the second stage, patients were divided into two groups with mean BG level 140-180 mg/dL (A) and mean BG level >180 mg/dL (B). Inflammatory markers, hemodynamic datas and mortality were compared between the group A and B.
Results: There was no significant difference between the patients with and without diabetes in terms of hospital stay day, ICU stay day, ICU mortality, 1st month and 3rd month mortality. There was no statistically significant difference between group A and B in terms of hospitalization and ICU stay. Mortality in the ICU was higher in the B group (p=0.047). There was no significant difference in terms of mortality in the first month, whereas the mortality in the third month was higher in the group B (p=0.038).
Conclusion: In our study, ICU stay and 3-month mortality were significantly higher in patients with a mean BG level >180 mg/dL for 24 hours. There was no significant relationship between the diagnosis of diabetes and mortality. Mortality was thought to be associated with high BG levels rather than diabetes.

Keywords: Sepsis, hyperglycemia, inflammation, mortality

Diyabetik Olan ve Olmayan Sepsis Hastalarında Hiperglisemi ile Enflamatuvar Belirteçler, Hemodinamik Veriler ve Mortalite İlişkisinin Değerlendirilmesi

Tunzala Yavuz1, Hüseyin Özkarakaş2, Burcu Acar Çinleti3, Çiler Zincircioğlu4, Işıl Köse Güldoğan4, Nimet Şenoğlu4
1Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı, Yoğun Bakım Kliniği, Afyonkarahisar, Türkiye
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Kliniği, Yoğun Bakım Ünitesi, İzmir, Türkiye
3Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Dr. Suat Seren Göğüs Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Yoğun Bakım Kliniği, İzmir, Türkiye
4Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Anesteziyoloji ve Reanimasyon Ana Bilim Dalı, Yoğun Bakım Ünitesi, İzmir

Amaç: Bu çalışmada, diyabetik olan ve diyabetik olmayan sepsis tanılı hastaların kan şekeri düzeyi ile enflamatuvar belirteçler, hemodinamik veriler ve mortalite ilişkisinin araştırılması amaçlandı.
Yöntem: Çalışmaya kan şekeri düzeyi >140 mg/dL olarak ölçülen septik hastalar dahil edildi. Sepsis tanısı konulduktan sonrakı 24 saatlik takipte kan şeker ve hemodinamik verileri kayıt edilmiştir. Ayrıca kan şekeri, kan basıncı ve kalp hızı için 24 saatlik ortalama değerleri hesaplandı. Hastanede, Yoğun Bakım Ünitesinde (YBÜ) yatış gün sayı, YBÜ, 1. ve 3. ay sonundaki mortaliteler kaydedildi. Çalışmanın birinci aşamasında hastalar diyabet tanısı olan (1) ve diyabet tanısı olmayan (2) iki gruba ayrıldı, grup 1 ve grup 2 arasında enflamatuvar belirteçler, hemodinamik veriler ve mortalite karşılaştırılması yapıldı. Çalışmanın ikinci aşamasında tüm hastalar ortalama kan şeker düzeyine göre, ortalama kan şeker düzeyi 140-180 mg/dL (A) ve ortalama kan şeker düzeyi >180 mg/dL (B) iki gruba ayrıldı. A ve B grupları arasında enflamatuvar belirteçler, hemodinamik veriler ve mortalite karşılaştırılması yapıldı.
Bulgular: Diyabetik ve diyabetik olmayan hastalar arasında yaş, cinsiyet, hastanede kalış gün, YBÜ'de kalış gün, YBÜ'de mortalite, 1. ay ve 3. ay mortalite açısından anlamlı fark saptanmadı. YBÜ'de mortalite B grubunda daha yüksek saptandı (p=0,047). 1. ay mortalite açısından anlamlı fark saptanmaz iken 3. ay mortalite yine B grubunda daha yüksek saptandı (p=0,038).
Sonuç: Çalışmamızda 24 saatlik ortalama kan şeker düzeyi >180 mg/dL seyreden hastalarda YB ve 3. ay mortalite anlamlı olarak yüksek saptandı. Diyabet tanısı ile mortalite arasında anlamlı ilişki saptanmadı. Mortalitenin diyabet tanısından daha ziyade yüksek kan şeker düzeyleri ile ilişkili olduğu düşünüldü.

Anahtar Kelimeler: Sepsis, hiperglisemi, enflamasyon, mortalite

Tunzala Yavuz, Hüseyin Özkarakaş, Burcu Acar Çinleti, Çiler Zincircioğlu, Işıl Köse Güldoğan, Nimet Şenoğlu. The Correlation Between Hyperglycemia and Inflammatory Markers, Haemodynamic Parameters and Mortality in Diabetic and Non-diabetic Septic Patients. Anatol J Med . 2022; 32(2): 171-179

Corresponding Author: Tunzala Yavuz, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale