E- ISSN: 3023-6215
Anatolian Journal of General Medical Research
Practices of Mothers’ About Infants with Infantile Colic [Anatol J Med ]
Anatol J Med . 2022; 32(3): 405-413 | DOI: 10.4274/terh.galenos.2021.59913

Practices of Mothers’ About Infants with Infantile Colic

Beste Özgüven Öztornacı1, Pınar Doğan1, Atiye Karakul2, Esra Ardahan Akgül1, Zehra Doğan1, Hatice Yıldırım Sarı1, Masallah Baran3, Bumin Nuri Dündar3
1Izmir Katip Celebi University Faculty Of Health Sciences Pediatric Nursing Department
2Izmir Katip Celebi University Faculty Of Medicine
3İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri Bölümü, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye

Objective: This study aims to examine the experiences of mothers of infants with infantile colic and to obtain information about the etiology of infantile colic, the attempts to eliminate infantile colic and its effects on the mother and baby.
Methods: The research was conducted in a descriptive, cross-sectional designer. This study was conducted with 140 mothers who voluntarily agreed to participate in the study, who brought their babies to the healthy pediatric outpatient clinic of a training and research hospital, had a 0-6-month-old infantile colic baby. Research data; was collected using the Mother Baby Information Form.
Results: It was found that 65% (n=91) of the mothers avoided certain foods during the breastfeeding period, and 56.7% (n=51) of the babies had a decrease in colic pain after the food avoidance behavior. It was observed that 72.1% (n=101) of the mothers applied a pharmacological method to their babies for treating colic, and the most used drug type was simeticon (39.6%, n=40). It was observed that 88.6% (n=124) of the mothers applied a nonpharmacological method to their babies for treating colic, and the most used non-pharmacological method was massage (45.2% n=56). When the relationship between non-pharmacological methods used by mothers participating in the study to reduce colic and the effectiveness of these methods was evaluated, mothers who applied massage to their babies reported that there was a change in the condition of their babies after the application (χ2=7.513; p =.023).
Conclusion: The treatment of infantile colic, it was observed that most mothers used medical and complementary therapies together and the rate of mothers who benefited from complementary therapies was higher than medical treatment.

Keywords: Infantil colic, infantile colic treatment, mother practice

Annelerin Bebeklerinin İnfantil Koliği ile İlgili Deneyimleri

Beste Özgüven Öztornacı1, Pınar Doğan1, Atiye Karakul2, Esra Ardahan Akgül1, Zehra Doğan1, Hatice Yıldırım Sarı1, Masallah Baran3, Bumin Nuri Dündar3
1İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye
2Tarsus Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Anabilim Dalı, Mersin, Türkiye
3İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Dahili Tıp Bilimleri Bölümü, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye

Amaç: Bu çalışmanın amacı infantil koliği olan bebeklerin annelerinin deneyimlerinin incelenmesi ile infantil kolik etiyolojisi, annenin bebeğinde görülen infantil koliği ortadan kaldırmak için uygulanan girişimler ve etkileri konusunda bilgi sahibi olunmasıdır.
Yöntem: Araştırma tanımlayıcı tipte, kesitsel olarak yapılmıştır. Bu çalışma, bir eğitim ve araştırma hastanesinin sağlıklı çocuk polikliniğine bebeğini muayeneye getiren, 0-6 aylık infantil kolik bebeği olan, gönüllü olarak araştırmaya katılmayı kabul eden 140 anne ile yürütülmüştür. Araştırmanın verileri Anne Bebek Bilgi Formu kullanılarak toplanmıştır.
Bulgular: Annelerin %65’i (n=91) emzirme döneminde bazı besinlerden kaçındığını, besinden kaçınma davranışı sonrası bebeklerin %56,7’sinin (n=51) kolik ağrılarında azalma olduğu saptanmıştır. Annelerin %71,1'inin (n=101) kolik tedavisi için bebeklerine farmakolojik bir yöntem uyguladığı, en çok kullandığı ilaç türünün simeticon olduğu (%39,6, n=40) görülmüştür. Annelerin %88,6'sının (n=124) kolik tedavisi için bebeklerine non-farmakolojik bir yöntem uyguladığı, en çok kullandığı non-farmakolojik yöntemin masaj uygulaması olduğu (%45,2 n=56) görülmüştür. Çalışmaya katılan annelerin koliğin azaltılması amacıyla kullandıkları non-farmakolojik yöntemler ile bu yöntemlerin etkinliği arasındaki ilişki değerlendirildiğinde, bebeklerine masaj uygulayan anneler, uygulama sonrasında bebeklerinin durumunda değişiklik olduğunu bildirmişlerdir (χ2=7,513; p=,023).
Sonuç: İnfantil kolik tedavisinde annelerin büyük çoğunluğunun tıbbi ve tamamlayıcı tedavileri birlikte kullandığı ve tamamlayıcı tedavilerden yararlanan annelerin oranının medikal tedaviye göre daha yüksek olduğu görülmüştür.

Anahtar Kelimeler: İnfantil kolik, infantil kolik tedavisi, anne uygulaması

Beste Özgüven Öztornacı, Pınar Doğan, Atiye Karakul, Esra Ardahan Akgül, Zehra Doğan, Hatice Yıldırım Sarı, Masallah Baran, Bumin Nuri Dündar. Practices of Mothers’ About Infants with Infantile Colic. Anatol J Med . 2022; 32(3): 405-413

Corresponding Author: Pınar Doğan, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale