E- ISSN: 3023-6215
Anatolian Journal of General Medical Research
Analysis of Patients Admitted to Health Sciences University Tepecik Education and Research Hospital Emergency Clinics After the İzmir Earthquake in October 30, 2020 [Anatol J Med ]
Anatol J Med . 2022; 32(3): 372-377 | DOI: 10.4274/terh.galenos.2021.62347

Analysis of Patients Admitted to Health Sciences University Tepecik Education and Research Hospital Emergency Clinics After the İzmir Earthquake in October 30, 2020

Yeşim Eyler1, Turgay Yılmaz Kılıç1, Özge Duman Atilla1, Emel Berksoy2
1University of Health Sciences, Tepecik Training and Research Hospital, Department of Emergency Medicine, İzmir, Turkey
2University of Health Sciences, Tepecik Training and Research Hospital, Department of Pediatric Emergency Medicine, İzmir, Turkey

Objective: Turkey is a country where earthquakes occur frequently. The aim of this study was to examine the clinical characteristics and outcomes of patients who applied to the adult and pediatric emergency departments of Health Sciences University Turkey, İzmir Tepecik Education and Research Hospital after the İzmir earthquake dated October 30th, 2020, with the disease of earthquake damage.
Methods: Patients who were admitted to the Adult and Pediatric Emergency Departments of Health Sciences University Turkey, İzmir Tepecik Education and Research Hospital between 30.10.2020-05.11.2020 with the complaint of earthquake injury were included in the study. The demographic information of the patients, laboratory and imaging tests, treatments, consultations, diagnoses, emergency department outcomes and clinical conditions in the hospitals were analyzed retrospectively from the hospital automation system.
Results: A total of 115 earthquake victims were admitted to the emergency departments of our hospital. 74% of the patients (n=85) admitted within 24 h after the earthquake. The most common diagnosis in the emergency department was soft tissue trauma (n=79, 68.7%). The most common treatments applied in the emergency department were bandages, plaster and splint procedures, the most common consultation requested was Orthopedics and Traumatology. The rate of hospitalization was 9.6% (n=11). While no patient died in the emergency department, one of the hospitalized patients died.
Conclusion: Hospital admissions are frequently made within the first 24 h after an earthquake and almost all the victims are evaluated in the emergency departments. Although the injuries are often in the form of simple soft tissue injuries, crush syndrome that may result in mortality, should also be kept in mind.

Keywords: Emergency department, earthquake, triage, injury

30 Ekim 2020 İzmir Depremi Sonrası Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Tıp Kliniklerine Başvuran Hastaların Analizi

Yeşim Eyler1, Turgay Yılmaz Kılıç1, Özge Duman Atilla1, Emel Berksoy2
1Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Acil Tıp Kliniği, İzmir, Türkiye
2Sağlık Bilimleri Üniversitesi, İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Acil Tıp Kliniği, İzmir, Türkiye

Amaç: Türkiye depremlerin sık meydana geldiği ülkelerden biridir. Bu çalışmanın amacı 30 Ekim 2020 tarihli İzmir depremi sonrası Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Erişkin ve Çocuk Acil Kliniklerine depremden zarar görme şikayeti ile başvuran hastaların klinik özelliklerinin ve sonlanışlarının incelenmesidir.
Yöntem: Çalışmaya 30.10.2020-05.11.2020 tarihleri arasında Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Erişkin ve Çocuk Acil Kliniklerine depremden zarar görme şikayeti ile başvuran hastalar dahil edildi. Hastalara ait demografik bilgiler, istenen laboratuvar ve görüntüleme tetkikleri, uygulanan tedaviler, istenen konsültasyonlar, son tanılar, acil servis sonlanışları ve yatırıldıkları servislerdeki klinik durumları ile ilgili bilgiler hastane otomasyon sisteminden geriye dönük olarak incelendi.
Bulgular: Hastanemiz acil servislerine toplam 115 depremzede başvurusu oldu. Hastaların %74’ü (n=85) depremden sonraki 24 saat içinde başvurdu. Acil serviste en sık tespit edilen tanı yumuşak doku travması (n=79, %68,7) oldu. Acil serviste en sık uygulanan tedavi bandaj, alçı ve atel işlemleri, en sık konsültasyon istenen klinik Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği idi. Hastaneye yatış oranı %9,6 (n=11) olarak tespit edildi. Acil serviste ölen hasta olmazken, yatan hastalardan biri hayatını kaybetti.
Sonuç: Deprem sonrası hastane başvuruları sıklıkla ilk 24 saat içinde olmakta ve etkilenen olguların hemen tamamı acil servislerde değerlendirilmektedir. Yaralanmalar sıklıkla basit yumuşak doku travması şeklinde olmakla birlikte mortalite ile sonuçlanabilecek ezilme (crush) sendromu da akılda tutulmalıdır.

Anahtar Kelimeler: Acil servis, deprem, triyaj, yaralanma

Yeşim Eyler, Turgay Yılmaz Kılıç, Özge Duman Atilla, Emel Berksoy. Analysis of Patients Admitted to Health Sciences University Tepecik Education and Research Hospital Emergency Clinics After the İzmir Earthquake in October 30, 2020. Anatol J Med . 2022; 32(3): 372-377

Corresponding Author: Yeşim Eyler, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale