E- ISSN: 3023-6215
Anatolian Journal of General Medical Research
The Factors Impacting Complication Rates After Reduction Mammaplasty [Anatol J Med ]
Anatol J Med . 2008; 18(2): 53-59 | DOI: 10.5222/terh.2008.79923

The Factors Impacting Complication Rates After Reduction Mammaplasty

Hidayet Çatal1, Esmer Demirtosun2, Ragıp Kayar1, Murat Çobanoğlu1, Osman Güngör1, Mustafa Emiroğlu1
1Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi I. Cerrahi Servisi İZMİR
2Hakkari Devlet Hastanesi HAKKARİ

AIM: We evaluated the types of complications after reduction mammaplasty in our patients. MATERIAL AND METHOD: Between January 2004 and November 2006, 94 breasts of 47 patients with average age of 44 (27 - 73) have been reduced by mammaplasty for macromastia. Free areola graft technique in 8 patients, adverse T incision with inferior pedicle technique in 14 patients and vertical incision w ith upper internal pedicle technique in 25 patiens was made. Average body rnass index was 36 (20,4 - 40,2). Surgical complications were nipple necrosis, seroma, hematoma, wound infection, delayed wound healing, fat necrosis, wound opening, and loss of nipple sensitivity whereas cosmetic complications were hypertrophic scar, asymmetrie and dog ear deformity. The type of operation, amount of tissue removed, body mass index (BMI), smoking cigarette and diabetes were evaluated in terms of causative factors leading to complication. FINDINGS: The overall complications rate was 55,3% in 94 breasts of 47 patients. Loss of nipple sensitivity in free areola graft method was reasonably higher than the other methods. (p=0,001). The wound opening (p=0,04), infection (p=0,05) and loss of nipple sensitivity (0,03) was higher in the patients with increased specimen weight. Hypertrophic scar (P=0,02) and fat necrosis (p=0,04) were higher in the group with BMI is over 30. The delayed wound healing was more frequent in cigarette smokers (p=0,013) RESULT: The rate of hypertrophic scar and fat necrosis were higher in obese (BMI over 30) patients, whereas wound opening, loss of sense of nipple and wound infection were higher if the tissue removal was över 500 gram. Free areola graft has a very high rate of loss of nipple sensitivity. Smoking was an increasing factor for delayed wound healing whereas no relation was found between diabetes and complications

Keywords: Breast reduction, Cosmetic results, Macromastia, Reduction mammaplasty, Surgical complication.

Meme Küçültme Sonrası Komplikasyonlar ve Bunu Etkkileyen Faktörler

Hidayet Çatal1, Esmer Demirtosun2, Ragıp Kayar1, Murat Çobanoğlu1, Osman Güngör1, Mustafa Emiroğlu1
1Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi I. Cerrahi Servisi İZMİR
2Hakkari Devlet Hastanesi HAKKARİ

AMAÇ: Makromasti nedeniyle küçültme ameliyatı yaptığımız hastalarda görülen komplikasyonları ve buna yol açan etkenleri araştırdık. GEREÇ VE YÖNTEM: Ocak 2004-Kasım 2006 tarihleri arasındaki dönemde yaş ortalaması 44 olan (27-73) 47 hastanın, 94 memesine makromasti nedeniyle küçültme yapıldı. 8 hastaya serbest areola grefti, 4 hastaya alt pediküllü ters T kesi, 25 hastaya üst iç pediküllü düşey kesi yöntemi (Hall-Findlay) uygulandı. Ortalama vücut kitle indeksi 36 (20,4-40,2 ) idi. Cerrahi komplikasyonlar meme başı nekrozu, seroma, hem atom, yara infeksiyonu, yara iyileşmesinde geçikme, yağ nekrozu, yara açılması, meme başı duyu kaybı ve kozmetik komplikasyonlar ise hipertrofık skar, eşitsizlik, köpek kulağı deformitesi olarak saptandı. Komplikasyonların cerrahi yöntem, çıkarılan doku miktarı, vücut kitle indeksi (VKİ), sigara kullanımı ve diyabet varlığı ile ilişkisi incelendi. BULGULAR: 94 memeden 52'sinde (%55,3) komplikasyon görüldü. Serbest areola greft (SAG) yönteminde meme başı duyu kaybı diğer yöntemlerden anlamlı oranda yüksek bulundu (p=0,001). Çıkarılan doku miktarı artıkça yara açılması (p=0,04),infeksiyon (p=0,05) ve meme başı duyu kaybı gibi komplikasyonlarda anlamlı artış saptandı (p=0,03). VKİ 30 ve üzerinde olan grupta hipertrofık skar (P=0,02), yağ nekrozu (p=0,04) anlamlı oranda yüksek bulundu. Yara iyileşmesinde gecikme sigara kullananlarda daha fazla görüldü (p=0,013). SONUÇ: Küçültme ameliyatları sonrası görülen komplikasyonlardan; hipertrofık skar ve yağ nekrozunun, şişman hastalarda (VKİ>30); meme başı duyu kaybı, infeksiyon, yara açılması ise gibi komplikasyonlarınsa 500 gr ve üzerinde doku çıkarılan grupta anlamlı oranda arttığı saptandı. Serbest areola grefti uygulanan grupta beklenildiği gibi meme başı duyu kaybı anlamlı olarak yüksekti. Ayrıca sigara kullanımının yara iyileşmesinde gecikmeyi anlamlı oranda arttırdığı, diyabetin komplikasyonları etkilemediği gözlendi.

Anahtar Kelimeler: Büyük meme, Cerrahi komplikasyon, Kozmetik sonuç, Makromasti, Meme Küçültme, Redüksiyon mamaplastisi.

Hidayet Çatal, Esmer Demirtosun, Ragıp Kayar, Murat Çobanoğlu, Osman Güngör, Mustafa Emiroğlu. The Factors Impacting Complication Rates After Reduction Mammaplasty. Anatol J Med . 2008; 18(2): 53-59
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale