E- ISSN: 2822-4051
Journal of Tepecik Education and Research Hospital
Percutaneous Ethanol Injection For Hepatocellular Carcinoma [Anatol J Med ]
Anatol J Med . 2008; 18(2): 64-69 | DOI: 10.5222/terh.2008.80922

Percutaneous Ethanol Injection For Hepatocellular Carcinoma

Ali İlker Filiz1, İlker Sücüllü1, Yavuz Kurt1, Zekai Pekkafalı2
1GATA Haydar Paşa Eğitim Hastanesi, Genel Cerrahi Servisi, Üsküdar, İSTANBUL
2GATA Haydar Paşa Eğitim Hastanesi, Radyoloji Servisi, Üsküdar, İSTANBUL

AIM: The feasibility and effectiveness of percutaneous ethanol injection in hepatocellular carcinoma were evaluated. MATERIAL AND METHOD: We treated 23 patients with sonographically guided percutaneous injection of ethanol. The patients were divided in two groups according to the tumor size (less than 3 cm and larger than 3 cm). The complete necrosis of tumor and recurrence rate were compared. RESULTS: The complete necrosis rate was (92%) in fırst and (66%) in the other group. Recurrence rate was (14%) in smailer and (33%) in larger tumors. Minör complication was seen in four patients (17 percent). Mortality was (14%) in tumors less than 3 cm, and (33%) in the other group. CONCLUSION: We think that percutaneous ethanol injection with local anesthesia is a feasible and effective treatment method especially in small hepatocellular tumors.

Keywords: Hepatocellular carcinoma, Liver cancer, Percutaneous ethanol injection

Hepatoselüler Kanserlerde Perkütan Etanol İnjeksiyonu

Ali İlker Filiz1, İlker Sücüllü1, Yavuz Kurt1, Zekai Pekkafalı2
1GATA Haydar Paşa Eğitim Hastanesi, Genel Cerrahi Servisi, Üsküdar, İSTANBUL
2GATA Haydar Paşa Eğitim Hastanesi, Radyoloji Servisi, Üsküdar, İSTANBUL

AMAÇ: Hepatoselüler kanserli hastalarda perkütan etanol injeksiyonunun etkinliğini değerlendirdik. GEREÇ VE YÖNTEM: Hepatoselüler kanserli 23 hasta (18 erkek, 5 kadın, ortalama yaş 61) çalışmaya alındı. Tümör boyutlarına göre (3 cm. ve üstü) iki gruba ayrılan hastalara perkütan etanol injeksiyonu uygulanarak tam nekroz ve yineleme oranlan kıyaslandı. BULGULAR: Tümör çapı 3 cm'den küçük lezyonlarda tam nekroz oranı %92, üç cm'den büyük lezyonlarda ise %66 olarak bulundu. 12 aylık izi em sonucunda yineleme oranlan 3 cm'den küçük tümörlerde %14, 3 cm'den büyük tümörlerde ise %33 olarak saptandı. Hastaların 4'ünde (% 17) basit komplikasyonlar görüldü. Mortalite birinci grupta %14, ikinci grupta ise %33 olarak bulundu. SONUÇ: Perkütan etanol injeksiyonunun özellikle 3 cm'den küçük tümörlerde etkin olduğunu düşünmekteyiz.

Anahtar Kelimeler: Hepatoselüler kanser, Karaciğer kanseri, Perkütan etanol injeksiyonu,

Ali İlker Filiz, İlker Sücüllü, Yavuz Kurt, Zekai Pekkafalı. Percutaneous Ethanol Injection For Hepatocellular Carcinoma. Anatol J Med . 2008; 18(2): 64-69
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale