E- ISSN: 3023-6215
Anatolian Journal of General Medical Research
The Use of Vascular Clip System in Constructing Arteriovenous Fistulae for Hemodialysis [Anatol J Med ]
Anatol J Med . 2006; 16(1): 7-12 | DOI: 10.5222/terh.2006.92845

The Use of Vascular Clip System in Constructing Arteriovenous Fistulae for Hemodialysis

Birkan Bozkurt1, Süleyman Bozkurt1, Mehmet Altan Kaya1, Faik Çelik1
S. B. istanbul Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi 4. Genel Cerrahi Kliniği, İstanbul

im: Surgical clip application which is a novel technigue of creating interrupted vascular anastomosis is also used in construction of arteriovenous fistulae for hemodialysis. The purpose of this study is to compare the clinical outcome of arteriovenous fistulae for hemodialysis as constructed using interrupted vascular elips and conventional continuous polypropylene sutures. Methods: 40 patients aged 47.25±17.19 years who were followed-up in our hospital for renal failure and needed hemodialysis were included in this prospective study. Patients were randomized and investigated in two groups; Group I (n=20): conventional continous suture technigue (CST) and Group II (n=20): vascular clip technique (VCT) which were used for arteriovenous anastomosis. The procedures were performed by the same surgical team. Operating time, anastomotic hleeding and 24 months patency rates were evaluated. Results: Operating time in patients with VCT was significantly shorter than CST group (p=0.001). Bleeding at the site of anastomosis was less in VCT than CST (p<0.05). Twenty four months patency rates were similar in both groups (p>0.05). There was no complication attributed to the use of clip technique. Conclusion: In construction of arteriovenous fistulae for hemodialysis uascular access, the application of vascular clip system is easy to use and produces a more rapid anastomosis with less bleeding compared to standard suture technique.

Keywords: Hemodialysis, vascular clip techinque, arteriovenous fistulae

Hemodiyaliz Amaçlı Arteriyovenöz Fistül Oluşturulmasında Vasküler Klip Kullanımı

Birkan Bozkurt1, Süleyman Bozkurt1, Mehmet Altan Kaya1, Faik Çelik1
S. B. istanbul Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi 4. Genel Cerrahi Kliniği, İstanbul

Amaç: Damar anastomozu oluşturmak üzere yeni kullanıma giren vasküler klipleme sistemi hemodiyaliz amaçlı arteriyovenöz fistüllerde de başarıyla uygulanmaktadır. Bu çalışmada, hemodiyaliz amaçlı otolog arteriyoneöz fistüllerde, vasküler klipleme sistemi ve sütür ile oluşturulan anastomozların süresi, anastomoz kaçağı ve açıklık oranlarının karşılaştırılması amaçlanmıştır. Yöntem: Bu prospektif çalışma, yaş ortalaması 47.25±17.19 yıl olan son dönem böbrek yetmezliği tanısı ile hastanemizde izlenen ve hemodiyaliz planlanan 40 olguyu kapsamaktadır. Olgular, randomize olarak hemodiyaliz amaçlı kalıcı vasküler giriş yolu oluşturulmak üzere iki grupta incelenmiştir. Birinci gruptaki 20 olguya standart sütür tekniği (SST), II. Gruptaki 20 olguya ise vasküler klipleme tekniği ile artriyovenöz anastomoz uygulanmıştır. Prosedürler tek cerrahi ekip tarafından uygulanmış ve anastomoz süresi, anastomoz kaçağı ve 24 ay süreyle anastomoz açıklık oranları değerlendirilmiştir. İstatistiksel incelemede Student-t testi ve Ki-kare kullanılmıştır. Bulgular: Vasküler klipleme sistemi ile oluşturulan anastomoz süresi (14.4±1.73 dk), standart sütür tekniğine (21.4±2.16 dk) göre daha kısa bulunmuştur (p=0.001). Anastomoz yerinden kanama, vasküler klipleme sistemi ile yapılan anastomozlarda daha azdır (p<0.001). Hastaların 24 ay süreyle yapılan takiplerinde fistül açıklık oranları açısından her iki grup arasında farklılık saptanmamıştır (p=0.723). Sonuç: Hemodiyaliz amaçlı arteriyovenöz fistül oluşturulmasında vasküler klipleme sisteminin standart sütür tekniğine göre kullanımının kolay, anastomoz süresinin daha kısa ve daha az anastomoz kaçağına neden olduğu saptanmıştır. Her iki grupta primer açıklık oranları benzer olup, klip kullanımına bağlı herhangi bir komplikasyon saptanmamıştır.

Anahtar Kelimeler: Hemodiyaliz, vasküler klipleme tekniği, arteriyovenöz fistül

Birkan Bozkurt, Süleyman Bozkurt, Mehmet Altan Kaya, Faik Çelik. The Use of Vascular Clip System in Constructing Arteriovenous Fistulae for Hemodialysis. Anatol J Med . 2006; 16(1): 7-12
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale