E- ISSN: 3023-6215
Anatolian Journal of General Medical Research
Does Severity of Being Small for Gestational Age in Very Low Birth Weight Infants Affect Mortality? [Anatol J Med ]
Anatol J Med . 2022; 32(2): 230-234 | DOI: 10.4274/terh.galenos.2021.93753

Does Severity of Being Small for Gestational Age in Very Low Birth Weight Infants Affect Mortality?

Aybüke Yazıcı1, Mehmet Büyüktiryaki2, Ömer Ertekin1, Fatma Nur Sarı1, Şerife Suna Oğuz1, Evrim Alyamaç Dizdar1
1Department of Neonatology, Ankara City Hospital, Ankara
2Department of Neonatology, Medipol University School of Medicine, Istanbul

Objective: The classic definition of being small for gestational age (SGA) may lead to inadequate evaluation if there are varying degrees of growth restriction in preterms. In this study, we aimed to investigate the effectiveness of moderate or severe SGA on mortality in very low birth weight infants.
Methods: In this retrospective study, 711 premature babies with birth weight <1500 g born in our hospital between 2013 and 2017 were included. According to the gestational week, with a birth weight <10 percentile were grouped as SGA, between 10-19 percentile were grouped as moderate SGA (M-SGA) and with >20 percentile were grouped as AGA. Fenton growth curve was used to determine percentile.
Results: In the study, 34, 46 and 631 babies were included in the SGA, M-SGA and AGA groups, respectively. The median birth weight was 660 g (560-720) in the SGA group, 800 g (720-870) in the M-SGA group and 1080 g (920-1245) in the AGA group (p<0.001). Mortality rates were higher in SGA (44.1%) and M-SGA (15.2%) groups than in AGA (11.9%) groups (p<0.001). In logistic regression analysis, early neonatal sepsis [Odds ratio (OR): 2.5, 95% confidence interval (CI): 1.5-4.3], severe intraventricular bleeding (OR: 3.8, 95% CI: 2.08-6.77) and being SGA (OR: 7.08, 95% CI: 2.5-14.7) are found as independent risk factors for mortality. The presence of moderate SGA was not detected as an independent risk factor for mortality.
Conclusion: SGA with accompanying prematurity involves more risk for morbidity and mortality. The presence of moderate SGA in very low birth weight infants may also increase mortality. Further studies are needed with new classifications prepared considering the severity of SGA.

Keywords: Small for gestational age, premature, mortality

Çok Düşük Doğum Ağırlıklı Bebeklerde Gestasyon Yaşına Göre Küçük Olmanın Ciddiyeti Mortaliteyi Etkiler mi?

Aybüke Yazıcı1, Mehmet Büyüktiryaki2, Ömer Ertekin1, Fatma Nur Sarı1, Şerife Suna Oğuz1, Evrim Alyamaç Dizdar1
1Ankara Şehir Hastanesi, Yenidoğan Kliniği, Ankara, Türkiye
2Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi, Yenidoğan Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye

Amaç: Gestasyon yaşına göre küçük (SGA) olmanın klasik tanımı, pretermlerde değişik derecelerde büyüme kısıtlılığının olması durumunda yetersiz değerlendirmeye sebep olabilir. Bu çalışmada çok düşük doğum ağırlıklı bebeklerde (ÇDDA) ılımlı ya da ciddi düzeyde SGA olmanın mortalite üzerine etkinliğinin araştırılması amaçlandı.
Yöntem: Bu retrospektif çalışmaya 2013-2017 tarihlerinde hastanemizde doğan doğum ağırlığı <1500 g olan 711 prematür bebek dahil edildi. Gestasyon haftasına göre doğum ağırlığı <10 persentil olanlar SGA, 10-19 persentil arasında olanlar ılımlı SGA (M-SGA) ve >20 persentil olanlar AGA olarak gruplandırıldı. Persentil belirlemede Fenton büyüme eğrisi kullanıldı.
Bulgular: Çalışmada SGA, M-SGA ve AGA grubuna sırası ile 34, 46 ve 631 bebek dahil edildi. Çalışmaya dahil edilen bebeklerden SGA olan grupta medyan doğum ağırlığı 660 g (560-720), M-SGA grubunda 800 g (720-870), AGA grubunda 1,080 g (920-1245) (p<0,001) idi. Mortalite oranları SGA (%44,1) ve M-SGA (%15,2) gruplarında AGA (%11,9) grubuna göre daha yüksek saptandı (p<0,001). Lojistik regresyon analizinde erken neonatal sepsis [Odds oranı (OR): 2,5, %95 güven aralığı (GA): 1,5-4,3], ciddi intraventriküler kanama (OR: 3,8, %95 GA: 2,08-6,77) ve SGA olmak (OR: 7,08, %95 GA: 2,5-14,7) mortalite için bağımsız risk faktörleri olarak bulundu. Ilımlı SGA varlığı mortalite için bağımsız risk faktörü olarak saptanmadı.
Sonuç: Prematüriteye SGA’nın eşlik ediyor olması morbidite ve mortalite açısından risk oluşturmaktadır. ÇDDA’larda ılımlı SGA varlığı da mortaliteyi arttırabilir. SGA ciddiyeti de göz önüne alınarak hazırlanmış yeni sınıflandırmalarla yapılan ileri çalışmalara ihtiyaç vardır.

Anahtar Kelimeler: Gebelik yaşına göre küçük, prematüre, mortalite

Aybüke Yazıcı, Mehmet Büyüktiryaki, Ömer Ertekin, Fatma Nur Sarı, Şerife Suna Oğuz, Evrim Alyamaç Dizdar. Does Severity of Being Small for Gestational Age in Very Low Birth Weight Infants Affect Mortality?. Anatol J Med . 2022; 32(2): 230-234

Corresponding Author: Aybüke Yazıcı, Türkiye
Manuscript Language: Turkish
LookUs & Online Makale