E- ISSN: 3023-6215
Anatolian Journal of General Medical Research
The Diagnostic Value of Cytokeratin 7 and 20 in Determination of Primary and Metastatic Liver Tumors [Anatol J Med ]
Anatol J Med . 2015; 25(1): 49-54 | DOI: 10.5222/terh.2015.049

The Diagnostic Value of Cytokeratin 7 and 20 in Determination of Primary and Metastatic Liver Tumors

Deniz Nart1, Banu Yaman1, Serap Karaarslan2, Murat Zeytunlu3, Murat Kılıç3, Ahmet Çoker4, Funda Yılmaz Barbet1
1University Of Ege Faculty Of Medicine Department Of Pathology
2University Of Sifa Faculty Of Medicine Department Of Pathology
3Kent Hospital Department Of General Surgery
4University Of Ege Faculty Of Medicine Department Of General Surgery

OBJECTIVE: Analyzing the expression of cytokeratin 7 and 20 plays an important role in discriminating primary and metastatic liver tumors. The cytokeratin 7/20 phenotype of tumors is one of the most helpful for differential diagnosis.
METHODS: Seventy-two liver specimens (59 resection material and 13 core needle biopsy) consisting of 25 intrahepatic cholangiocarcinoma, 28 colorectal adenocarcinoma metastases, 13 pancreaticobiliary adenocarcinoma, 4 gastric adenocarcinoma metastases, 1 lung adenocarcinoma metastasis, 1 breast carcinoma metastasis were examined. Primary tumor localization could be established in all. Immunohistochemical algorithm with two monoclonal cytokeratin antibodies, cytokeratin 20 and cytokeratin 7 was tested on 72 tumor sections.
RESULTS: The positivity rate and intensity of immunostaining were evaluated. Cytokeratin 7(+)/20(-) phenotype was seen in 76% (19 of 25) of intrahepatic cholangiocarcinoma with 89% specifity, 76% sensitivity and 79% positive predictive value. The cytokeratin 7(+)/20(+) phenotype was detected in 69% (9 of 13) of pancreaticobiliary adenocarcinomas with 76.3% specifity, 69.2% sensitivity, 39.1% positive predictive value. The cytokeratin 7(-)/20(+) phenotype was observed in 82% (23 of 28) of colorectal adenocarcinoma metastases (97.7% specifity, 82.1% sensitivity, 95.8% positive predictive value).
CONCLUSION: In conclusion, our study shows that cytokeratin 7/20 phenotype has diagnostic value in differential diagnosis of primary and metastatic liver tumors.

Keywords: Cytokeratin 7, cytokeratin 20, liver, metastases

Primer ve Metastatik Karaciğer Tümörlerinde Sitokeratin 7/20 Ekspresyonunun Tanısal Değeri

Deniz Nart1, Banu Yaman1, Serap Karaarslan2, Murat Zeytunlu3, Murat Kılıç3, Ahmet Çoker4, Funda Yılmaz Barbet1
1Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Patoloji Anabilim Dalı, İzmir
2Şifa Üniversitesi Tıp Fakültesi, Patoloji Anabilim Dalı, İzmir
3Kent Hastanesi Genel Cerrahi Bölümü
4Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Genel Cerrahi Anabilim Dalı, İzmir

AMAÇ: Primer ve metastatik karaciğer tümörlerinin tanısında sitokeratin 7 ve 20 ekspresyon analizinin önemli rolü vardır. Tümörlerde sitokeratin 7/20 fenotipi ayırıcı tanılarda en sık kullanılanlardan biridir.
YÖNTEMLER: Yirmi beş intrahepatik kolanjiokarsinom, 28 kolorektal adenokarsinom metastazı, 13 pankreatikobilier adenokarsinom, 4 gastrik adenokarsinom metastazı, 1 akciğer adenokarsinom metastazı, 1 meme karsinom metastazını içeren 72 karaciğer materyali (59 rezeksiyon materyali ve 13 iğne biyopsi) araştırıldı. Tüm olgularda primer tümör lokalizasyonu belirlendi. İmmunohistokimyasal çalışma 72 tümörlü kesitte sitokeratin 7 ve 20 monoklonal antikorları ile yapıldı.
BULGULAR: İmmun pozitiflik oranı ve boyanma yoğunluğu değerlendirildi. Sitokeratin 7(+)/20(-) fenotipi intrahepatik kolanjiokarsinom olgularının %76’sında (19/25), %76 duyarlılık, %89 seçicilik ve %79 pozitif tahmin değerleri ile saptandı. Sitokeratin 7(+)/20(+) fenotipi 13 pankreatikobilier adenokarsinomun 9’unda (%69) saptandı. Seçicilik %76,3, duyarlılık %96,2 ve pozitif tahmin değeri %39,1 olarak bulundu. Sitokeratin 7(-)/20(+) fenotipi ise kolorektal adenokarsinom metastazı olgularının %82’sinde (23/28) saptandı (seçicilik %97,7, duyarlılık %82,1, pozitif tahmin değeri %95,8).
SONUÇ: Sonuç olarak çalışmamız, sitokeratin 7/20 fenotipinin primer ve metastatik karaciğer tümörlerinin ayırıcı tanısında önemli yeri olduğunu göstermektedir.

Anahtar Kelimeler: Sitokeratin7, sitokeratin 20, karaciğer, metastaz

Deniz Nart, Banu Yaman, Serap Karaarslan, Murat Zeytunlu, Murat Kılıç, Ahmet Çoker, Funda Yılmaz Barbet. The Diagnostic Value of Cytokeratin 7 and 20 in Determination of Primary and Metastatic Liver Tumors. Anatol J Med . 2015; 25(1): 49-54

Corresponding Author: Deniz Nart, Türkiye
Manuscript Language: English
LookUs & Online Makale